Høring af Forslag til Lokalplan 5.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 5.3 for Hornbæk Idrætsanlæg og Stenstrupvej

Planforslaget giver mulighed for etablering af padeltennisbaner i enhed 5 og offentligt formål på Sauntevej 86. Høringsfristen udløber den 3. juni 2022.

Offentliggjort den 20. maj 2022

Helsingør Byråd vedtog den 9. maj 2022 at sende lokalplanforslaget i høring.

Hvorfor lokalplan mv.?

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 10. februar 2021 at stille et areal til rådighed for padeltennis-baner for Hornbæk Idrætsforening.

Helsingør Kommune ønsker desuden at ejendommen Sauntevej 86 kan blive anvendt til offentligt formål i form af administration, hjemmepleje, kurser mv.

Sauntevej 86 og det område, som tennisbanerne ønskes placeret i er omfattet af Lokalplan 5.3 enhed 5. Enhed 5 må i henhold til lokalplanen kun anvendes til offentligt formål i form af klub- og foreningshuse og kolonihaver.

Der er ikke hjemmel i planloven til at dispensere fra en lokalplans formål og anvendelse. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den gældende lokalplan, som giver mulighed for de ønskede anvendelser.

Læs forslag til Lokalplan 5.3.1 tillæg 1 til Lokalplan 5.3

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 3. juni 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk