Høring af Forslag til Lokalplan 4.47 og Kommuneplantillæg 24 for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

Offentliggjort den 6. februar 2023.

Helsingør Byråd vedtog den 30. januar 2023 at sende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i høring. Læs dagsordenspunktet: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=7581c394-6c66-460e-be97-4e7ed619823a&punktid=3f2a9bae-3e54-4388-b398-a412ef6a047b

 

Hvorfor lokalplan mv.?

Byrådet ønsker, at området kan anvendes til sport, idræt og foreningsliv.

Lokalplanen muliggør anlæggelse af en kunststofanlæg til boldspil.

Derudover fastholdes den eksisterende anvendelse til tennisbane i område B jf. kortbilag 2.

Lokalplanen udlægger et beplantningsbælte mellem baneanlægget og boligområdet.

Planerne muliggør lysmaster i en højde på 20,20 meter.

 

Læs forslag til Lokalplan 4.47

Læs Kommuneplantillæg 14

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 4. marts 2023. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

 

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Afgørelsen kan påklages til og med den 7. marts 2023. 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til forslag til lokalplantillæg, kommuneplantillæg og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Stine Ginsbak på sgi02@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB