Høring af Forslag til Lokalplan 3.53 for Boliger og fælleshus i Hovparken i Espergærde.

Offentliggjort den 17. maj 2022.

Helsingør Byråd vedtog den 9. maj 2022 at sende forslag til Lokalplan 3.53 og forslag til Kommuneplantillæg 6 i høring.

Hvorfor lokalplan mv.?

Boligkontoret Nordkysten ønsker at renovere Hovparken i Espergærde og etablere tilgængelighedsboliger. I den forbindelse ønsker boligkontoret at etablere erstatningsboliger i tagetagen i en af blokkene der vender mod Hovvej. Desuden er det et ønske at etablere et driftskontor/ fælleshus for bebyggelsen.

 

Læs Forslag til Lokalplan 53

Læs forslag til Kommuneplantillæg 6

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 12. juli 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Offentlig møde

Der afholdes et Åbent Hus om planforslagene den 9. juni 2022 kl. 18- 19.30 på fællesarealerne i Hovparken. Der er adgang til området enten fra Søndermarken eller Hovvej.

Du/I kan komme forbi i tidsrummet til en uformel snak med repræsentanter fra boligselskabet og arkitekt i det tidsrum, når det passer dig/ jer. Du/ kan også tale om lokalplanforslaget og planprocessen med en repræsentant fra Helsingør BYLAB.    

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk