Høring af forslag til Lokalplan 3.49.2 – Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde"

Planforslaget flytter ejendommene fra delområde 1 til delområde 7 i "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde".

Offentliggjort den 25. juni 2021.

Planforslaget flytter ejendommene fra delområde 1 til delområde 7 i lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde. I delområde 1 er der byggeret, i delområde 7 er der ikke mulighed for at ændre anvendelse eller opføre ny bebyggelse.

Her kan du se forslag til Lokalplan 3.49.2 – Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde"

Høringsperiode

Høringsperioden er fastsat til 4 uger + 1 ekstra uge på grund af sommerferie. Høringsperioden er fastsat til 4 uger da der er tale om et tillæg til en gældende lokalplan.

Høringsperioden er fra den 25. juni til og med den 2. august 2021.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger til planforslagene via lokalplanportalen.

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar". Den orange knap finder du i linket herunder. 

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens side og indgår i Byrådets endelige behandling af planen.

Her kan du indsende kommentar til forslaget

Retsvirkninger indtil endelig vedtagelse af planen

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Du må modsat heller ikke ”foregribe” den endelige plans indhold. Dvs. du må ikke gå i gang med noget, som først muliggøres, når planen er endeligt vedtaget.

Retsvirkning af lokalplanforslaget

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (Planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i Planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Her kan du se afgørelse, miljøscreening og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Er du velkommen til at ringe til projektleder Ann-Gerd Kinnerup på telefon nr. 49 28 24 90.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk