Høring af forslag til Lokalplan 1.65.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlige institutioner på Kirstinehøjs jorder i Helsingør og afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort den 28. april 2021. Planforslaget omfatter et område ved Krøyersvej og Kingosvej i Helsingør. Forslag til Lokalplan 1.65.1 er et tillæg til Lokalplan 1.65. Høringsfristen udløber den 12. maj 2021.

Offentliggjort den 28. april 2021


Helsingør Byråd vedtog den 26. april 2021 at sende lokalplanforslaget i høring.

 

Hvorfor lokalplan mv.?

Helsingør Kommune ønsker at udvide de eksisterende børneinstitutioner på Krøyersvej 2-4 med 200 m2, og ønsker mulighed for at opføre den nye bebyggelse som bæredygtigt byggeri. Det er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 1.65. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 1.65.


 Se Forslag til Lokalplan 1.65.1

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 12. maj 2021. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.


Se miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 26. maj 2021.

Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klage adgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest den 12. oktober 2021.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk