Høring af Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 for et område ved Hobrovej i Helsingør

Tillægget giver mulighed for etablering af boliger i stedet for børneinstitution på Hobrovej 23.

Offentliggjort den 7. juni 2022.

Helsingør Byråd vedtog den 30. maj 2022 at sende lokalplanforslaget i høring, læs Byrådets beslutning.

 

Hvorfor lokalplan mv.?

Helsingør Kommune ønsker at sælge ejendommen Hobrovej 23, der tidligere har været anvendt til børneinstitution til boligformål.

Forslag til Lokalplan 1.3.1 er et tillæg til Lokalplan 1.3, som ændrer den nuværende anvendelse til offentligt formål i form af børneinstitution til boligformål.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres op til to boliger på op til 170 m2. Den fastlægger principper for udstykning, så der kan etableres op til to nye ejendomme på ca. 950 m2. Lokalplanforslaget fastlægger placering og udformning af kommende bebyggelse, så der opnås en visuel sammenhæng til de eksisterende boliger på Hobrovej.

Et mindre område nærmest den eksisterende sø på nabogrunden vil fortsat være offentligt formål.

Læs Forslag til Lokalplan 1.3.1

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 21. juni 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

 

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Se miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk