Høring af Forslag til Lokalplan 1.191 udvidelse af Helsingør svømmehal

Offentliggjort den 14. november 2022.

Helsingør Byråd vedtog den 31. oktober 2022 at sende forslag til lokalplan i høring. Læs dagsordenspunktet: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=88f60e79-2c80-4850-9d48-6fd3836c6004&punktid=dec5cc52-1edd-41fe-92de-a35c971a9a0a

Hvorfor lokalplan mv.?

Byrådet ønsker at udvide Helsingør Svømmehal med flere bassiner og faciliteter for brugerne. Den eksisterende hal bliver samtidig renoveret. En udbygning af svømmehallen forudsætter et nyt plangrundlag for området.

Helsingør Kommune vil gerne høre din mening om planforslagene. 

Formålet med lokalplanen er, at udlægge et byggefelt til udvidelse af den eksisterende svømmehal.

Lokalplanen søger at skabe grønne udearealer der inviterer til brug og ophold, og som samtidig opleves som trygge at færdes i.

Læs forslag til Lokalplan 1.191: https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=353

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 13. december 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslag til lokalplan. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til forslag til lokalplantillæg, kommuneplantillæg og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Stine Ginsbak på sgi02@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB