Høring af forslag til Lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Fredericiavej og Rønnebær Alle og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019

Offentliggjort den 5. januar 2023

 

Lokalplanen

Lokalplanen skaber mulighed for, at udvikle en del af Cinemabyen, et tidligere erhvervsområde, til en attraktiv, ny bydel med en blanding af boliger, mindre erhverv og detailhandel.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelse, omfang og placering af nyt byggeri samt infrastrukturen i området. Der er herudover bestemmelser om arkitektur og brug af materialer, samt placering og indretning af friarealer, parkering og vejadgang.

Tillæg til Kommuneplan

Formålet med tillægget til kommuneplanen er at udlægge et nyt rammeområde for den sydlige del af Cinemabyen, der nedsætter bebyggelsesprocenten fra 100 til 80.

Der gives herudover mulighed for en højere bebyggelse centralt i området og syd for søen, hvor den maksimale højde ændres fra 22 til 23 meter. 

 

Læs forslag til Lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Fredericiavej og Rønnebær Alle

Læs forslag til kommuneplantillæg 23

Høringsperiode

Høringsperioden er fastsat til 8 uger. 

Høringsperioden er fra den 5. januar til og med den 3. marts 2023.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger til planforslagene via lokalplanportalen.

 

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med forslag til lokalplanen og forslag til tillæg til Kommuneplan (benyt links ovenfor).

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens og kommuneplantillæggets side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne.

Retsvirkninger indtil endelig vedtagelse af planer

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Du må modsat heller ikke ”foregribe” de endelige planers indhold. Dvs. du må ikke gå i gang med noget, som først muliggøres, når planerne er endeligt vedtaget.

Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (Planlovens § 17, stk. 1 og 4).
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i Planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Se afgørelse, miljøscreeninger og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Er du velkommen til at kontakte projektleder Dorte Lindholdt på dsl02@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB