Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 13 og Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

Planforslagene justerer hovedstrøg og anvendelser i Helsingør Bykerne og er tillæg til gældende planlægning. Høringsfristen er den 4. august 2021.

Offentliggjort den 23. juni 2021.

Hvorfor ny planlægning?

Den 11. februar 2021 besluttede By-, Plan- og Miljøudvalget, at den gældende planlægning for bykernen skal justeres for så vidt angik hovedstrøg og anvendelsesbestemmelser. Formålet med justeringerne er at understøtte og fremme bykernens attraktivitet, detailhandel og byliv, både på kort og på langt sigt.

Der er derfor blevet udarbejdet et forslag til et tillæg til den gældende kommuneplan og et forslag til et tillæg til den gældende lokalplan, som hermed sendes i høring.

Indhold

Den ny planlægning medfører mindre justeringer af hovedstrøgenes placering og udbredelse, en opdeling af hovedstrøgene i A, B og C-hovedstrøg samt forskellige, og i forhold til tidligere få nye, anvendelsesmuligheder for stueetager ud til hovedstrøg, alt efter beliggenhed på A, B og C-hovedstrøg.

Helsingør Kommune foreslår med andre ord, at der indføres et nyt system med forskellige anvendelsesbestemmelser for forskellige dele af de udpegede hovedstrøg i stedet for, at der gælder de samme anvendelsesbestemmelser for alle hovedstrøg.

Se Forslag til Kommuneplantillæg 13 - Hovedstrøg i Helsingør Bykerne her

Se Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne her

Høringsperiode

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer og ændringsforslag til planforslagene. Høringsperioden er fra den 23. juni til og med den 4. august 2021.

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget og kommuneplanforslaget (benyt links ovenfor). 

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne. 

Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Retsvirkning af forslag til kommuneplantillæg

For forslag til kommuneplanen gælder der ikke midlertidige retsvirkninger. Du kan læse om retsvirkninger af kommuneplanen på kommuneplanens hjemmeside under retsvirkninger.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelser om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelserne kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Se afgørelser, miljøscreeninger, klagefrister og klagevejledning her

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til projektleder Sille Krüger på telefon nr. 49 28 24 94, hvis du har spørgsmål.