Høring af forslag af forslag til Lokalplan 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af nordre Strandvej, tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019 og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 18. oktober 2022.

Den 29. august 2022 vedtog Helsingør Byråd at sende forslag til bevarende lokalplan 4.39 for Hellebæk og del af Nordre Strandvej i Ålsgårde, forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019 og afgørelse om miljøvurdering i høring. Læs dagsordenspunktet. 

Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at fastholde og styrke områdets kvaliteter og særlige karakter, så området i fremtiden kan fortælle historien om den tidlige industri i Danmark. Med lokalplanen fastlægges og sikres områdets særlige kvaliteter og bevaringsværdier.

Tillæg til Kommuneplan

Formålet med tillægget til kommuneplanen er at skabe mulighed for, at der inden for rammeområdet kan etableres mindre cafe, restaurant og mulighed for kulturelle formål.

Læs forslag til Lokalplan 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej

 Læs forslag til kommuneplantillæg 22

Høringsperiode

Høringsperioden er fastsat til 8 uger. 

Høringsperioden er fra den 18. oktober til og med den 14. december 2022.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger til planforslagene via lokalplanportalen.

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med forslag til lokalplanen og forslag til tillæg til Kommuneplan (benyt links ovenfor).

Alle høringssvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens og kommuneplantillæggets side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne.

Retsvirkninger indtil endelig vedtagelse af planer

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Du må modsat heller ikke ”foregribe” de endelige planers indhold. Dvs. du må ikke gå i gang med noget, som først muliggøres, når planerne er endeligt vedtaget.

Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (Planlovens § 17, stk. 1 og 4).
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i Planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Se afgørelse, miljøscreeninger og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Er du velkommen til at kontakte projektleder Dorte Lindholdt på dsl02@helsingor.dk