Høring af 4 forslag til reviderede vandløbsregulativer - Frist 19. maj 2022

Regulativforslagene udgør en samlet og opdateret viden om vandløbenes forløb, dimensioner mv. Kommunens vedligeholdelse fortsætter uændret.

Forslagene til reviderede vandløbsregulativer er:

Munkesøvandløbet - Læs forslag

Søbækrenden - Læs forslag

Brunedams- og Borsholmløbet - Læs forslag

Vandløbet Øerne - Læs forslag

Høringsperiode og høringsfrist

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer og ændringsforslag til forslagene. Høringsperioden er fra den 24. marts til den 19. maj 2022.

Dit høringssvar skal sendes til vandløbsmyndigheden i Helsingør Kommune. Det kan ske på mail til blv@helsingor.dk

Hvorfor vandløbsregulativer

Et vandløbsregulativ er en aftale mellem borgere med interesse i vandløbet og Helsingør Kommune som myndighed. Regulativet beskriver hvordan kommunen vedligeholder vandløbets evne til at aflede vand, herunder omfang af grødeskæring og oprensning af sand og mudder. Derudover indeholder regulativet bl.a. en række bestemmelser som er vigtige at kende for bredejere langs vandløbet.

Vedlagt regulativforslagene er Helsingør Kommunes redegørelse for grundlaget samt konsekvenserne af forslaget.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven truffet afgørelser om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af regulativforslagene.

Læs screeningsafgørelsen

Screeningsafgørelsen (VVM-regler) er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med  21. april 2022.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til regulativforslagene og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til vandløbsmyndigheden / biolog Roar Hauch på 49 28 25 14 eller rha02@helsingor.dk

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.