Genvedtagelse af forslag til Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen i høring fra den 17. marts til 15. april 2022

Genvedtagelse af forslag til Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen i høring fra 17. marts 2022 til 15. april 2022

Offentliggjort den 17. marts 2022.

 

Hvorfor planlægning?

Byrådet vedtog den 22. juni 2021 forslag til lokalplan 1.179 Haveforeningen Pindemosen og forslag til tillæg 12 Pindemosen til Helsingør Kommuneplan 2019. Planforslagene og tilhørende afgørelse om miljøscreening har været i offentlig høring fra den juli til og med den 2. september 2021. Planforslagene blev endelig vedtaget den 1. november 2021.

Lokalplanen blev dog ikke offentliggjort rettidigt.

Lokalplanforslaget er derfor blevet genvedtaget og sendes i fornyet høring. I vedhæftede forslag er de ændringer, der blev besluttet i forbindelse med den endelige vedtagelse, indarbejdet.

 

Indhold

Med planforslaget ønsker Byrådet at bevare Pindemosen som et kolonihaveområde med stor kvalitet. Planforslaget sætter derfor loft over størrelsen af kolonihavehuse i Pindemosen. De sikrer et ensartet administrationsgrundlag og flytter samtidigt området fra landzone til byzone.

Planforslaget giver ikke mulighed for, at der kan ske en egentlig videreudvikling af området. Planforslaget lægger bl.a. op til at

  • bevare området som Kolonihaveområde og offentlige formål.
  • muliggøre bebyggelse på det enkelte havelod på op til 60 m2 samt småbygninger.
  • beskytte områdets natur og biodiversitet. Det er dermed en del af formålet, at naturindholdet i områdets ubebyggede arealer kan øges. Lokalplanen sætter rammen for, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem ubebyggede områder inden for planens område og den eksisterede, beskyttede natur i og uden for lokalplanens område.
  • sikre helheden i kolonihaveområdet Pindemosen, herunder kolonihavehusenes kvalitet og karakteristiske udseende.
  • skabe klare rammer for den rekreative anvendelse af området.
  • Damgården kan anvendes til offentlige formål, herunder foreningsaktiviteter, institutioner.
  • overføre arealet til byzone.
  • opdatere områdets skovbyggelinje.

 

Link til ”Forslag til Lokalplan 1.179 for Pindemosen”

 

Høringsperiode og høringsfrist

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer og ændringsforslag til planforslagene. Høringsperioden er fra den 17. marts til og med den 15. april 2022.

 

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne.

 

Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelser om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelserne kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

 

Se afgørelser, miljøscreeninger, klagefrister og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at skrive til projektleder Stine Ginsbak på sgi02@helsingor.dk hvis du har spørgsmål.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk