Forlænget høring af Forslag til Lokalplan 1.178 - Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej og Forslag til Kommuneplantillæg 14 inkl. miljørapport

Offentliggjort den 4. april 2023

Helsingør Byråd besluttede den 27. februar 2023 at sende Forslag til Lokalplan 1.178 - Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej og Forslag til Kommuneplantillæg 14 inkl. tilhørende miljørapporter.

Læs dagsordenspunkt: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=55d6a6dd-dc27-419b-8522-97137b8923d0&punktid=a2d543e1-b32e-4414-b2f6-03bcef5cf9e6

Forlænget høring

Helsingør Kommune har besluttet at forlænge den offentlige høring af Forslag til Kommuneplantillæg 14 og Forslag til Lokalplan 1.178 – Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej. Ny tidsfrist for høringsvar er søndag den 18. juni 2023.

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanen omfatter et knapt 16 ha stort område beliggende inden for Helsingør Idrætspark på Gl. Hellebækvej.

Lokalplan 1.178 er en retlig lovliggørelse af de eksisterede fysiske forhold omkring Helsingør stadion for så vidt angår den tidligere Lokalplan nr. 1.167 i form af tribuneanlæg og indendørs faciliteter, herunder 4 lysmaster med en højde på op til 38 meter.

Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til sport, idræt og foreningsliv, herunder arrangementer, der kan rummes inden for anvendelsen. Lokalerne i stadion kan desuden benyttes til kontor- og serviceerhverv og forsamlingslokale mv.

 

Lokalplanen muliggør blandt andet etableringen af:

  • Stadion som kan etableres som et lukket stadion med en tilskuerkapacitet på op til 6000 tilskuere, eller som et åbent stadion med en tilskuerkapacitet på op til 10.000 tilskuere.
  • En tennishal med en højde på 13 meter.
  • En hybridbane med træningsfaciliteter, herunder bl.a. et træningsanlæg på 800 kvadratmeter.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af 150 parkeringspladser.

 

Læs forslag til Lokalplan 1.178 - Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej inkl. miljørapport.

 

Forslag til Kommuneplantillæg

For at muliggøre udviklingen af Helsingør Idrætspark er der udarbejdet et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2019. Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

 

Forslag til Kommuneplantillæg 14 øger den maksimale bygningshøjde for idrætsanlæg fra 15 til 17 meter, og muliggør at stadion også kan bruges til kontor- og serviceerhverv og forsamlingslokale mv.

 

Derudover sænkes højden på lysmaster fra 45 meter til 38 meter målt fra kote 28.

 

Læs forslag til Kommuneplantillæg 14 inkl. miljørapport.

 

Borgermøde

Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 17:00-18:30 afholder Helsingør Kommune et borgermøde om Helsingør Idrætspark. På borgermødet præsenteres planforslagene med projekter, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Tilmelding via Plan2Learn: https://helsingor.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=22d306d0-fdc7-4291-8edc-8937d2bf9ca1&r=KursusValg.aspx?id=101025

 

Borgermødet afholdes i Helsingør Stadion, Gl Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør.

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene mv. til og med den 18. juni 2023. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med henholdsvis forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (benyt link ovenfor).

 

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” planforslagets side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

 

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

For forslag til kommuneplantillæg gælder der ikke midlertidige retsvirkninger. Du kan se Kommuneplanens retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering


Ifølge Miljøvurderingsloven skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

I vurderingen indgår alle miljøpåvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og kumulative effekter ved implementering af planens muligheder såvel under anlæg som drift.

For planer, hvor det vurderes at planerne eller programmet ikke kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, træffer kommunen en miljøscreeningsafgørelse.

For planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, udarbejdes en egentlig miljørapport.

Begge planer er blevet miljøvurderet, og der er udarbejdet en miljørapport, som redegør for den forventede miljøpåvirkning.

Miljørapporten er vedlagt som bilag til planforslagene.

 

Spørgsmål omkring indhold

Du kan stille spørgsmål til Peter Moltesen på pemol@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB