Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.46 for Hellebæk Klædefabrik

Offentliggjort den 8. april 2022

Lokalplanen gør det muligt at omdanne en del af Hellebæk Klædefabrik til boligformål.

Der skabes mulighed for at omdanne en del af den tidligere Hellebæk Klædefabrik til boliger. Klædefabrikken anvendes i dag til kontorerhverv, og det primære mål for udviklingen er at bevare så mange virksomheder som muligt i området. Men da markedet ikke længere muliggør fuld udlejning til erhverv, giver lokalplanen mulighed for en fremtidig anvendelse til en blanding af bolig og erhverv. Der må maksimalt etableres 50% boliger på ejendommen. Udviklingen af området skal ske under hensyntagen til det særlige kulturmiljø og til den eksisterende bebyggelses karakter.

Med lokalplanens endelige vedtagelse tilføjes bestemmelser om:

  • mulighed for at etablere mindre ovenlys i Bygning B, C, D og I, med baggrund i Bygningsreglementets krav til dagslys og naturlig ventilation.
  • at tag på Bygning I kan etableres med en ensidig hældning på op til 10 grader.
  • at der kan etableres private haver/terrasser til boligerne i Bygning B, C, D og H i lighed med, at der kan etableres private haver foran og bag ved Bygning I.
  • at byggefelt M også vil kunne anvendes til carporte eller parkering på terræn, uden at der opføres en garagebygning.

 

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Læs Lokalplan 4.46

Læs referatet fra byrådets møde den 28. marts 2022

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte arkitekt Dorte Lindholdt, dsl02@helsingor.dk

 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest 6. maj 2022.

 

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

 

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 8. oktober 2022

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk