Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.179 for et kolonihaveområde ved Pindemosen

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.179 for et kolonihaveområde ved Pindemosen

Offentliggjort den 27. juni 2022

Med planforslaget ønsker Byrådet at bevare Pindemosen som et kolonihaveområde med stor kvalitet. Lokalplanen sætter derfor loft over størrelsen af kolonihavehuse i Pindemosen. De sikrer et ensartet administrationsgrundlag og flytter samtidigt området fra landzone til byzone.

Lokalplanen giver ikke mulighed for, at der kan ske en egentlig videreudvikling af området. Lokalplanen muliggør at:

  • bevare området som Kolonihaveområde og offentlige formål.
  • bebyggelse på det enkelte havelod på op til 60 m2 samt småbygninger.
  • beskytte områdets natur og biodiversitet. Det er dermed en del af formålet, at naturindholdet i områdets ubebyggede arealer kan øges. Lokalplanen sætter rammen for, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem ubebyggede områder inden for planens område og den eksisterede, beskyttede natur i og uden for lokalplanens område.
  • sikre helheden i kolonihaveområdet Pindemosen, herunder kolonihavehusenes kvalitet og karakteristiske udseende.
  • skabe klare rammer for den rekreative anvendelse af området.
  • Damgården kan anvendes til offentlige formål, herunder foreningsaktiviteter, institutioner.
  • overføre arealet til byzone.
  • opdatere områdets skovbyggelinje.

 

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Læs Lokalplan 1.179

Spørgsmål til administration af vedtagne planer skal rettes til

Center for By-, Land- og Vand, byggesag:

https://helsingor.dk/borger/byggeri/sporgsmal-til-byggesagsbehandler

 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 26. juli 2022.

 

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

 

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 28. december 2022

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk