VVM-screening af omdannelse af gasturbiner på Energivej 19, 3000 Helsingør

Offentliggjort den 19 marts Forsyning Helsingør ønsker at ombygge turbiner på Energivej 19, 3000 Helsingør, Matr. nr. 4dp Rørtang By, Tikøb.

Helsingør Kommune har på grundlag af en VVM-screening afgjort, at projektet med sin art, placering, størrelse, udformning og genevirkninger ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og udarbejdelse af en egentlig Miljøkonsekvensrapport.


Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven og det brede bæredygtighedsbegreb samt kriterierne i lovens bilag 6 er taget i betragtning ved vurderingen. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i de forudsætninger, krav og vilkår der følger af kommunens reviderede Miljøgodkendelse af 12. marts 2021.

Du kan læse mere om projektet og begrundelsen for afgørelsen i screeningsafgørelsen.


Se screenings-afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på at klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige at en eventuel klage skal være modtaget senest den 16. april 2021.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på klageportalen via: www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen.


Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.


Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Helsingør Kommune, ByLAB, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør. Tlf. 49 28 28 28. Mail: bylab@helsingor.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om at betale et gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk