Endelig vedtaget lokalplan nr. 1.186 Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 1. marts 2021. Lokalplanen muliggør omdannelse til et centrum for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Offentliggjort den 9. marts 2021

Lokalplanens formål er at sikre, at de bevaringsværdige industrihaller istandsættes nænsomt, og med respekt for stedets særlige ånd, samt at give mulighed for at Værftshallerne kan omdannes til et internationalt centrum for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Med lokalplanen sætter Helsingør Kommune rammerne for hvordan Værftshallerne bevares og udvikles i overensstemmelse med de ambitioner byrådet har vedtaget.

Ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der besluttet fem mindre ændringer/justeringer i lokalplanens bestemmelser. Du kan se byrådets beslutning og sagens dokumenter, herunder byrådets behandling af høringssvarene og de afledte ændringer, i referatet fra byrådsmødet.

Her kan du se lokalplanen

Her kan du se referatet fra byrådets møde

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre Byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Klage

Du kan klage over vedtagelsen af lokalplanen (afgørelsen) til Planklagenævnet senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 6. april 2021.

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen. Det vil sige senest den 6. april 2021.

Afgørelse indbragt for domstole

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 9. september 2021.

 

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Spørgsmål til administration af vedtagne lokalplaner skal rettes til Center for By-, Land- og Vand, byggesag.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk