Forlængelse af høring for Afgørelse om miljøvurdering af kommuneplantillæg 8 og lokalplanforslag nr. 1.187 for boliger på Vinkelvej 18 - 19

På grund af fejl, der har betydet at høringsbrevet ikke er kommet frem til modtagerne, forlænges høringsperioden med 8 uger. Høringsperioden bliver således forlænget til den 18. juni 2021 Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre nedrivning af den eksisterende bebyggelse og opføre etageboliger tilpasset den omkringliggende bebyggelse.

Offentliggjort den 23. april 2021

 

Forlængelse af høringsperioden

Vi er blevet bekendte med en procedurefejl, som har betydet, at modtagere, der skulle have haft høringsbrev om planforslagene, ikke har modtaget dette.

Helsingør Kommune har derfor besluttet at forlænge høringsperioden til og med 18. juni 2021.

 

Afgørelse

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 1.187 Boliger på Vinkelvej 18 - 19 gennemført screeninger af planernes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningerne har Helsingør Kommune vurderet, at kommuneplantillægget og lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

 

Se miljøscreeningen af kommuneplantillæg 8 

Se miljøscreeningen af lokalplanforslag nr. 1.187 Boliger på Vinkelvej 18 - 19

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 21. maj 2021.


Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 8. oktober 2021. Der er ingen klagevejledning hertil.


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Morten Weile på tlf. 49 28 23 73.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk