Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.65.1 Tillæg til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør

Offentliggjort den 28 april 2021 Der skal ikke foretages miljøvurderinger af planforslaget.

Offentliggjort den 28. april 2021.


Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 1.65.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 gennemført screening af lokalplanforslagets indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.


Læs mere om miljøscreening 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 26. maj 2021.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 12. oktober 2021.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk