Afgørelse om miljøvurdering af Planstrategi 2030

Det er Kommunens vurdering, at Planstrategi 2030 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Offentliggjort den 26. marts 2021

Helsingør Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter foretaget en miljøscreening.

Det er Kommunens vurdering, at Planstrategi 2030 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planstrategien.

Afgørelsen begrundes i, at Planstrategi 2030 fastsætter rammer på et så overordnet niveau, at den ikke i sig selv vil føre til væsentlige indvirkninger på miljøet. Det er først i kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen, at der er tale om en konkret indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med Planstrategien. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Se mere om miljøvurderingen

 

Se miljøscreening af Planstrategi 2030

Gå til Planstrategi 2030

 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 23. april 2021.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.
Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 10. september 2021. Der er ingen klagevejledning hertil.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Planstrategien og afgørelsen om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Julie Tange på 49 28 24 95.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk