Afgørelse om miljøvurdering af kommuneplantillæg 7 og lokalplanforslag nr. 5.51 for boliger i vandtårnet i Hornbæk

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en genindretning i det eksisterende vandtårn med lejligheder fordel på tre etager. I forbindelse med lokalplanen flyttes vejadgangen til Bretagnevej.

Offentliggjort den 25. marts 2021.


Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 5.51 Boliger i vandtårnet i Hornbæk gennemført screeninger af planernes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
På baggrund af screeningerne har Helsingør Kommune vurderet, at kommuneplantillægget og lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.


Se miljøscreeningen af kommuneplantillæg 7

Se miljøscreeningen af lokalplanforslag 5.51 Boliger i vandtårnet i Hornbæk 

 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 22. april 2021.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.
Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 9. september 2021. Der er ingen klagevejledning hertil.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Stine Ginsbak 49 28 25 19.