Høring af Forslag til Lokalplan 5.54 og Forslag til Kommuneplantillæg 25 for Hornbæk Havn inkl. miljørapport

12-02-2024

Lokalplan og Kommuneplantillæg skal muliggøre det planmæssige grundlag for en udvidelse og fornyelse af Hornbæk Havn.
Høringsfristen udløber den 9. april 2024.

Offentliggjort den 12. februar 2024

Helsingør Byråd besluttede den 29. januar 2024, at sende Forslag til Lokalplan 5.54 og Forslag til Kommuneplantillæg 25 inkl. tilhørende miljørapport i 8 ugers høring.

Læs beslutning

Byrådet ønsker, at øge havnens kapacitet, og at gøre havnefaciliteterne mere tidssvarende. Med lokalplanen sikres gode opholdsarealer og landskabsrum samt stiforbindelser, der styrker havnens rolle som rekreativt samlingspunkt for borgere og besøgende.

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og på søterritoriet, og omfatter inklusive vandarealer et areal på 97050 m2.

Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til havneformål, strand og rekreative formål, planen indeholder:

 • havnebassinet med dækkende værker
 • havnens landarealer med eksisterende bygninger og nye byggefelter stejleplads
 • legeplads på strandareal samt jolleplads
 • plads til parkering og vinteropbevaring af både
 • strandarealer øst og vest for havnen
 • stiforbindelser mellem strandarealer og på tværs af havnen Vesterbæk, vest for havnen
 • ny beplantning langs Øresundsvej og øst-vestgående stiforbindelse. 

Læs Forslag til Lokalplan 5.54 – Hornbæk Havn inkl. miljørapport

Forslag til Kommuneplantillæg

For at muliggøre udviklingen af Hornbæk Havn er der udarbejdet et forslag til et tillæg 25 til Kommuneplan 2019. Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Forslag til Kommuneplantillæg 25 muliggør det planmæssige grundlag for udvidelsen af havnebassinet, derfor forslås reduktion i Kommuneplanens retningslinje ’Naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort’.

Med Kommuneplantillæg 25 ændres ramme 5.F10 så der gives mulighed for, at der kan opføres mindre bebyggelser til maritime formål, der skal indpasses i kulturmiljøets skala og udtryk.

Kommuneplanrammens afgrænsning ændres ikke.

Læs forslag til Kommuneplantillæg 14 inkl. miljørapport

Borgermøde

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 17:00-18:30 afholder Helsingør Kommune et borgermøde om Hornbæk Havn. På borgermødet præsenteres planforslagene og miljørapport og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til administrationen.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til bylab@helsingor.dk

Borgermødet afholdes i idrætssalen på Hornbæk Skole: Søren Kannesvej, 3100 Hornbæk

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene mv. til og med den 9. april 2024. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med henholdsvis forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af planforslagene. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” planforslagets side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

For forslag til kommuneplantillæg gælder der ikke midlertidige retsvirkninger.

Læs Kommuneplanens retsvirkninger

Du kan læse mere om hvad en lokalplan er på vores lokalplanportal.

Miljøvurdering

Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på blandt andet:

 • Befolkningen og menneskers sundhed.
 • Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede.
 • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
 • Materielle goder, kulturarv og landskab samt.
 • Samspillet mellem disse faktorer.

Der er udarbejde en samlet miljørapport for begge planforslag. Miljørapporten er vedlagt som bilag i selve planforslagene.

Høringsfristen

9. april 2024

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB