Kommuneplan

Kommuneplanen er et vigtigt styringsværktøj, da den udstikker retningslinjerne for nye byudviklingsprojekter.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udstikker rammerne for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune. Den behandler regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen fx boliger, erhverv, klima, fritidsaktiviteter og natur.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede mål for byudviklingen.
  • Retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse inden for en række emner.
  • Beskrivelser af de enkelte byområder i kommunen.
  • Konkrete rammebestemmelser for hvordan områder må anvendes og bebygges.
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for retningslinjerne Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode. Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. 
Luk alle
Åben alle

Byrådet skal arbejde for at realisere kommuneplanen.

Det betyder, at Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse inden for byzonen, hvis disse ikke følger de retningslinjer og rammer, som fremgår af kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Byrådet kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Byrådet kan højst nedlægge forbud for et år ad gangen.

Byrådet kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Helsingørs kommuneplan er digital og bygget op som en hjemmeside. Det er også på hjemmesiden, at fremtidige kommuneplantillæg fremgår.

Gå til kommuneplan-hjemmesiden

Plandata.dk er Erhvervsstyrelsens officielle indberetningssystem, hvor planerne offentliggøres.

Du kan søge i plandata på enten liste eller kort. Find planer i Plandata på liste eller Find planer i Plandata på kort

Kommuneplan 2019 har været i høring i perioden 29. marts 2019 til 2. juni 2019.

Kommuneplanen blev den 23. september 2019 vedtaget endeligt i Byrådet, og offentliggjort den 17. december 2019, efter indarbejdelse af de vedtagne ændringer.

Helsingør BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB