Byrum - Open Call

Der bliver ikke mulighed for at søge byrumsmidler i 2023.

I 2020 blev det besluttet, at borgere, foreninger, institutioner og øvrige interesserede skulle inviteres ind i arbejdet med at udvikle kommunens byrum. Der blev derfor afholdt Open Call i 2020 og 2021 om forslag til udmøntning af Byrumsmidlerne.

I forbindelse med de to Open Calls indkom i alt ca. 100 ideer og forslag til projekter og aktiviteter i byrum over hele kommunen. Alle indkomne ideer blev samlet i 2 kataloger, som har ligget til grund for udvælgelsen af de 20 ideer, som har opnået støtte til at gennemførelse eller videreudvikling i 2021 og 2022.

Der bliver ikke mulighed for at søge byrumsmidler i 2023. Det er politisk vedtaget, at såfremt der bliver Byrumsmidler i 2023 udmøntes midlerne til to projekter fra Open Call 2022, som ikke modtog midler i 2022.

Se referat af By-, Plan- og Trafikudvalgets møde den 17. august 2022. Den endelige beslutning afventer budgetforhandlingerne.

 • Borgere.
 • Foreninger.
 • Institutioner.
 • Kommunale centre.
 • Netværk.
 • Fællesskaber.
 • Ildsjæle.
 • Skoler/uddannelser.
 • Virksomheder m.fl. i Helsingør Kommune.

Vi samler alle indkomne forslag, hvorefter de bliver præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret, hvor de endelige forslag udvælges til realisering i 2022. De udvalgte forslag realiseres af ansøgerne i dialog med Byrumsgruppen og Helsingør Kommune.

I vurderingen af indkomne forslag, vil der udover nedenstående kriterier, også blive vurderet på, hvorvidt forslagene tilgodeser borgere i hele kommunen og er realiserbare i forhold til gældende helhedsplaner og lovgivninger blandt andet omkring sikkerhed, trafikregulering m.m.

Derudover forbeholder Byrumsgruppen sig retten til at pulje projektforslag, der er placeret i det samme geografiske område eller som på aktivitetssiden ligner hinanden.

For at komme i betragtning til byrumsmidlerne er det et krav:

 • At ansøger har adresse i eller på anden måde er tilknyttet Helsingør Kommune
 • At projektet er tilstrækkeligt detaljeret beskrevet i forhold til de opstillede kriterier
 • At projektet er tilstrækkeligt udviklet, herunder at ansøger så vidt muligt har indhentet forhåndstilladelser eller tilkendegivelser fra relevante ejere og myndigheder samt prisoverslag e.l.

Kriterier for udmøntning af byrumsmidler og i udvælgelsen af indkomne forslag, er i øvrigt:

Projekter og aktiviteter

 • Der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være.
  • Torve og gader
  • Offentlige legepladser
  • Offentlige stier
  • Offentlige parker, strande og skove
  • Havne.

 • Der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser.

 • Der som udgangspunkt støtter et eller flere af nedenstående formål:

  • Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
  • Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
  • Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
  • Udbrede kunst i byens rum.

 • Der tilgodeser udvikling af byrum i hele kommunen.

 • Der ligger i forlængelse af tidligere projekter i byrumspuljen, fx tidligere udarbejdede skitseprojekter e.l.

 • Der styrker lokalområdet med respekt for lokalområdets særkende

 • Der understøtter bæredygtighed, fx ved at benytte mere miljøvenlige materialer, øge biodiversiteten i området, passe på lokalområdets natur i aktiviteterne m.v.

De foreslåede aktiviteter må ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.