Trafiksikkerhedspolitik, -plan og -styring

Trafiksikkerhed er højt prioriteret i Helsingør Kommune og har været det gennem de sidste knap 50 år.

Helsingør Kommunes målsætning på trafiksikkerhedsområdet lægger sig op af den nationale målsætning. Siden 2005 har vi haft en skærpet målsætning for at nedbringe antallet af alvorligt tilskadekomne og en nultolerance for ulykker med trafikdræbte.

Helsingør Kommune gennemfører hvert år en række indsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Trafiksikkerhedsplan 2022-2030

Trafiksikkerhedsplan 2022-2030 har været i høring i perioden 4. oktober til 9. december. Der er indkommet 26 høringssvar. Tak for de indkomne høringssvar.

Kommenterede høringssvar og Trafiksikkerhedsplan 2022-2030 forventes behandlet på By, Plan og Trafikudvalgsmødet 9. februar og endeligt vedtaget i Byrådet 27. februar 2022.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommunes trafiksikkerhedspolitik:

 • Trafiksikkerheden har altid højeste prioritet på alle vejklasser, og skal forbedres under hensyntagen til fremkommelighed, blandt andet gennem fortsættelse af et målrettet trafiksikkerhedsfremmende arbejde, samt forbedringer af de lette trafikanters forhold, især på skoleveje.
 • At vejtrafiksikkerhedsledelsessystemet lever op til kravene i DS/ISO 39001:2013 og regelmæssigt evalueres og tilpasses, således at administrationens faglighed, effektivitet og egnethed sikres.

Trafiksikkerhedspolitikken understøtter kommunens Vision 2030 og Kommuneplan 2019. Helsingør Kommunes vision beskriver:

 • At vi skal udvikle levende bysamfund med aktive udfoldelsesmuligheder. Vi skal udvikle byer og lokalsamfund der er bæredygtige og skabe faciliteter der motiverer til øget sundhed.
 • At vi skal styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. Vi skal tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens transport.

Det kan vi blandt andet gøre ved at sørge for en god og sikker infrastruktur for de lette trafikanter.

Se Vision 2030

Jævnfør Kommuneplan 2019 skal vi arbejde for at opnå trafiksikre, tilgængelige og fremkommelige færdselsårer for alle slags trafikanter, vil kommunen gennem planlægningen sikre en byudvikling, indarbejder attraktive løsninger for gående, cyklende og for den kollektive trafik

Mobilitet, tilgængelighed og trafiksikkerhed er nøgleordene i forbindelse med byudvikling, og især cykeltrafikken skal have bedre vilkår gennem blandt andet et udbygget stinetværk knyttet op på trafikknudepunkter og bedre cykelparkering.

Se Kommuneplan 2019

Helsingør Kommunes mål:

 • Antallet af personskader i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal halveres frem til 2020 med udgangspunkt i gennemsnittet henover årene 2008-2010.
 • Antallet af alvorligt tilskadekomne skal reduceres yderligere.
 • Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.
 • Bedre trafiksikkerhed skal understøtte valget af cykel- og gangtransport.


Delmål

For at understøtte arbejdet hen mod det overordnede mål, er der vedtaget en række delmål:

 • Trafiksikkerhedsrådet afholder årligt fire møder og deltager i Nordisk Trafiksikkerhedsforums arbejde.
 • Trafiksikkerhedsrådet følger på møderne op på ulykkesudviklingen og hastighedsniveauet på kommunens veje.
 • Trafiksikkerhedsrådet etablerer årligt trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger af mindre størrelsesorden.
 • Trafiksikkerhedsrådet gennemfører årligt en række trafiksikkerhedsfremmende aktiviteter – eksempelvis ved deltagelse i de nationale trafiksikkerhedskampagner.
 • Center for By, Land og Vand faciliterer VejSkolePoliti-samarbejdet og herigennem 4 årlige møder for færdselskontaktlærerne.
 • Center for By, Land og Vand arbejder målrettet for at få afsat anlægsbudgetter til større trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og ombygninger af eksisterende infrastruktur.
 • Center for By, Land og Vand prioriterer udvikling af de faglige kompetencer i medarbejdergruppen, så der er kendskab til nyeste trafiksikkerhedsviden.
 • Center for By, Land og Vand prioriterer at have kompetencer inden for trafiksikkerhedsrevision.

Siden 1995 har Helsingør Kommune haft et trafiksikkerhedsråd, som arbejder målrettet med ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse. Trafiksikkerhedsrådet har sit eget budget og gennemfører hvert år både kampagner og mindre fysiske tiltag.

Trafiksikkerhedsrådet har følgende kommissorium:

 • At opstille handlingsplaner og årsprogram på grundlag af kommunens målsætning omkring trafiksikkerhed.
 • At koordinere trafiksikkerhedsarbejdet på tværs af myndigheder, interessegrupper, private organisationer og kommunens centre.
 • At overvåge den trafiksikkerhedsmæssige situation i Helsingør Kommune.
 • At forsøge at supplere de kommunale bevillinger med sponsorindtægter fra private virksomheder og fonde.

Se dagsordener, referater og trafiksikkerhedsrådets sammensætning.

Trafiksikkerhedsplan 2001-2012 – ajourføring og handlingsplan 2007-2012 gælder fortsat, dog med en justeret målsætning. Målsætningen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale mål fra 2013 om, at antallet af personskader skal halveres i perioden fra 2012-2020. Antallet af personskader skal således reduceres fra 34 til 17. Desuden er der i Helsingør Kommune en skærpet målsætning med nultolerance for dræbte og et øget fokus på, at alvorlige personskader skal nedbringes.

Indsatsområderne i trafiksikkerhedsplanen:

 • Fart i byer.
 • Fart i åbent land.
 • Vejtekniske løsninger i øvrigt.
 • Unge bilister.
 • Lette trafikanter.
 • Børn er fremtidens trafikanter.

Trafiksikkerhedsplan 2001-2012

Cyklistplan 2020-2030

Helsingør Kommune fører en aktiv indsats for cykelfremme. Cyklistplan 2020-2030 sætter retning for den fortsatte politiske prioritering af cykelindsatser og cykelprojekter, ligesom den er retningsgivende for administrationens arbejde med at fremme cyklisme.

Cyklistplan 2020-2030


Tilgængelighedsplan

Tilgængelighedsplanen sætter rammen for det fremtidige arbejde omkring tilgængelighed til Helsingør Kommunes byrum og naturområder. Planen beskriver hvordan vi i fremtiden kan sikre universel udformning af kommunens byrum og naturområder.

Tilgængelighedsplan

Mobilitetsplan

Mobilitetsplanen er en tværfaglig plan. Mobilitet handler om at skabe gode muligheder for at bevæge sig enkelt og fleksibelt og om at gøre turen fra A til B til en god oplevelse. Mobilitetsplanlægning handler om at præge adfærd og valg af transportformer, fordi det har betydning for alles muligheder for at leve det gode liv i Helsingør Kommune.
Sikker infrastruktur er en vigtig forudsætning for, at flere borgere kan bevæge sig fra passive til aktive transportformer.

Mobilitetsplan

Ulykkesudvikling

Det overordnede grundlag for trafiksikkerhedsarbejdet i Helsingør Kommune er de politiregistrerede ulykker. Trafiksikkerhedsrådet følger ulykkesudviklingen tæt.
Målsætningen er beregnet ud fra et gennemsnit af antal personskader i årerne 2008-2010. Målsætningen medfører, at antallet af personskader skal nedbringes fra 34 til 17 i år 2020.
Center for By, Land og Vand udarbejder en årsberetning, der samler op på identificeringen af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i kommunen, for at sikre en samlet, koordineret og målrettet indsats på trafiksikkerhedsområdet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.