Har du fået en parkeringsafgift?

Har du fået en parkeringsafgift fra Helsingør Kommune, så læs om hvordan du skal forholde dig.

Luk alle
Åben alle

På parkeringsafgiften er der et indbetalingskort. Benyt venligst det, når du betaler afgiften. Du kan betale via netbank.

Du kan også overføre beløbet via en bankoverførelse. Husk at notere bilens registreringsnummer og afgiftens løbenummer på betalingen.

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage.

En parkeringsafgift/bøde er på 510 kr. Har du parkeret i en handicapbås eller ud for indkørsel til ejendom koster det 1.020 kr.

Betaler du ikke din parkeringsafgift til tiden, så får du i første omgang en rykker uden gebyrer. Hvis du fortsat ikke betaler din parkeringsafgift, får du en rykker med et ekspeditionsgebyr på 250 kr. Betales der forsat ikke, sender vi din sag til tvangsinddrivelse via Gældsstyrelsen, som kan foretage udlæg/indeholdelse i din løn m.v.

Når der foretages udlæg, medfører det et ekspeditionsgebyr og en retsafgift pr. tilsigelse, hvis du selv møder op hos Gældstyrelsen. Hvis Gældstyrelsen skal foretage opkrævningen hos dig, koster det yderligere. Lønindholdelse udløser også ekspeditionsgebyr.

Husk altid at påføre registreringsnummeret eller løbenummeret ved betaling.

Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes.

Der kan i visse tilfælde laves afdragsordning, maksimalt fem afdrag. Kontakt Parkeringsservice, hvis dette ønskes.

Parkeringsafgiften består af et girokort og en udskrift fra vores elektroniske afgiftsregister. På den står der hvilken forseelse, du har overtrådt med din parkering. På udskriften kan du se:

  • Dato og tidspunkt for noteringen.
  • Stedet, hvor bilen er noteret.
  • Bilens registreringsnummer og registreringsland.
  • Bilens fabrikat.
  • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse.
  • Afgiftsbeløbet.
  • Afgiftens løbenummer.
  • Navnet på kommunen, der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften.

Det er vigtigt, at du altid kontrollerer afgiftsudskriften.

Hvis du mener, at din parkeringsafgift ikke er korrekt, så kan du klage. Din opkrævning bliver sat i bero, indtil din klage er afgjort.

Din klage er først modtaget, når du har fået en kvittering.

Vi afgør alle klager over parkeringsafgifter i forhold til om reglerne og Færdselsloven er overtrådt.

Får du ikke medhold af Parkeringsservice, og betaler du ikke betale afgiften, giver vi din sag videre til Opkrævningen/SKAT.

Er du fortsat uenig i afgørelsen, kan du bede Gældstyrelsen om at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt. Gældstyrelsen sender så sagen til fogedretten. Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Helsingør Kommunes afgørelse om pålagt afgift, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19, jf. færdselsloven, § 121, stk. 2.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i osHelsingør Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Vores kontaktoplysninger

Helsingør Kommune
Center for By, Land og Vand – Parkeringsservice
Prøvestensvej 52 3000 Helsingør
CVR-nr.: 64 50 20 18
Telefon: 45 49 28 20 01
E-mail: Parkeringsservice@helsingor.dk

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgivere på kommunens hjemmeside
www.helsingor.dk, hvor du kan vælge en sikker kontaktløsning, eller kontakte databeskyttelsesrådgiverne
dpo@helsingor.dk, hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgivere, hvis du har spørgsmål til
behandlingen af dine personoplysninger.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på
området.


Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e


Formålet med behandlingen

Vi behandler personoplysninger om dig som ejer eller bruger af motorkøretøjet i forbindelse med
administrationen af parkeringsområdet i Helsingør Kommune. Dette skyldes, at dit køretøj er blevet pålagt
en parkeringsafgift.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært almindelige personoplysninger om dig, det vil sige oplysninger efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi benytter dit personnummer i vores behandling af din sag.
Oplysninger om pålæggelse af en parkeringsafgift skal i databeskyttelsesretlig forstand behandles ligesom
en oplysning om strafbare forhold, selv om der er tale om en afgift og ikke en straf. Vi behandler derfor
Oplysninger om Helsingør Kommunes behandling af
dine data
oplysningerne herom, når det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver i overensstemmelse med
databeskyttelseslovens § 8
Hvor dine oplysninger stammer fra
Vi indhenter personoplysninger om dig fra det digitale motorregister DMR og det Centrale Personregister
CPR. Vi har endvidere indhentet oplysninger om selve stedet, hvor parkeringsafgiften er pålagt bl.a. med
fotos af køretøjet.
Behandlingens varighed
Oplysninger vil som udgangspunkt skulle arkiveres af Helsingør Kommune, hvorfor disse ikke kan slettes, før
Helsingør Kommune efter arkivreglerne har fået en såkaldt kassationshjemmel hertil, og der samtidig ikke
længere er et retligt eller administrativt behov for at gemme oplysningerne. Dette indebærer, at Helsingør
Kommune i parkeringsafgiftssager som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i op til fem år,
efter sagen er afsluttet.
Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Helsingør Kommunes
behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af
dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:
- Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Helsingør Kommune behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.
- Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne
ellers ville blive slettet på.
- Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få behandlingen begrænset, må Helsingør Kommune fremover kun behandle oplysninger –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Helsingør Kommunes ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
Vil du klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Helsingør Kommune behandler
dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk

Klage over parkeringsafgift

Oplysninger om afgift og køretøj
Personlig oplysninger
Begrundelse og samtykke

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk