Ikke-kropsbårne hjælpemidler

Forebyggelse og Visitation foretager sagsbehandling, tilbyder råd og vejledning vedrørende ikke-kropsbårne hjælpemidler og boligændringer.

Søg om hjælpemidler

  • Dine pårørende eller din læge kan også hjælpe dig med at søge hjælpemidler. De skal også klikke på linket "Søg hjælpemidler". Herefter skal de vælge fanen "Manuelt login" og udfylde skemaet sammen med dig. Til slut skal du selv underskrive din ansøgning. Sidder du ved en pc, kan du underskrive ved at bruge musen. Sidder du ved en Ipad eller smartphone kan du underskrive ansøgningen ved at bruge din finger.
  • Du vil få svar på din henvendelse vedrørende ikke akutte hjælpemidler indenfor seks uger.

Du kan få støtte til hjælpemidler hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv, eller i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet.

Standard hjælpemidler kan leveres i løbet af tre dage og en hverdag ved akut behov.

Hjælpemidler efter behov

Forebyggelse og Visitation foretager en individuel vurdering af funktionsevne og behov og træffer derudfra afgørelse om, hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, der kan bevilges.

Hjælpemidlerne udlånes gratis og kan lånes så længe, der er et behov. Boligændringer er gratis, dog kan der ved større boligombygninger blive tale om, at Helsingør Kommune optager pant i ejerbolig.

Luk alle
Åben alle

Har du tidligere fået bevilget et hjælpemiddel efter servicelovens §112, som skal fornyes eller genansøges, kan du søge ved at udfylde en tro og love-erklæring om udskiftning af hjælpemidler.

Søg om udskiftning af hjælpemiddel (servicelovens §112)

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel efter servicelovens §112, kan du søge om at få det repareret.

Søg om reparation af hjælpemiddel (servicelovens §112)

Du kan få støtte til boligændringer efter servicelovens § 116, stk. 1:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom, og hvis indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Du kan få støtte til forbrugsgoder hvis du opfylder de samme kriterier som ovenstående ved bevilling efter servicelovens § 112. Hjælpen ydes som et økonomisk tilskud til maksimalt 50 procent af et almindeligt standardprodukt.

Ved bevilling efter § 112 eller 116 kan du selv vælge anden leverandør end den, kommunen har valgt, såfremt du selv betaler merudgiften til denne leverandør. Ved bevilling vil visitator give yderligere oplysninger om ordningen.

Du kan klage over afgørelsen, skriftligt eller mundtligt, ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis afslaget fastholdes.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation
Virksomheder: Send Digital Post til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00