For foreninger og institutioner

Du kan søge om tilskud til sommerferieaktivitet fra den 18. februar 2024.

Ansøgning om tilskud til sommerferieaktiviteter sker gennem et digitalt ansøgningsskema, som du finder på denne side i ansøgningsperioden. Der er åbent for ansøgninger i perioden 18. februar til 24. marts 2024.

Det er kun lokalt forankrede foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner, der kan søge.

Hvis du har ideer til sommerferieaktiviteterne, ris, ros eller spørgsmål kan du kontakte os via:

folkeoplysning@helsingor.dk

kultur@helsingor.dk

Retningslinjer til foreninger og institutioner:

Luk alle
Åben alle

Fordeling af tilskud

I fordelingen af tilskud tages der hensyn til:

  • Geografisk spredning.
  • Variation i tilbuddenes art.
  • Variation i aldersgrupper.
  • Godkendte folkeoplysende foreninger prioriteres før kulturinstitutioner og øvrige foreninger.
  • Tilskud fordeles skønsmæssigt ud fra antallet af deltagere og nødvendig bemanding.
  • Behov for ekstraordinære materialeudgifter.
  • Der gives normalt ikke tilskud til forplejning, overnatning eller sommer camps.

Evaluering og udbetaling

Arrangøren modtager et evalueringsskema i slutningen af august 2023. Evalueringsskemaet skal udfyldes og sendes til iwe65@helsingor.dk

Der udbetales tilskud ultimo september 2023, når evaluering er modtaget.

Formålet med sommerferieaktiviteterne er at, børn og unge:

  • får muligheder for oplevelser og samvær inden for idræt, kultur og fritidsliv i sommerferien.
  • får interesse for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Helsingør Kommune.

Sommerferieaktiviteterne samles i sommerferiekataloget, der formidles digitalt til alle skoleelever fra 0. til 6. klasse i Helsingør Kommune og kan ses på helsingor.dk.

Sommerferieaktiviteter henvender sig til skoleelever, der går i 0.-6. klasse. Der kan også søges tilskud til aktiviteter, der henvender sig til børn i SFO. Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter for yngre børn eller ældre unge. Andre målgrupper kan i visse tilfælde deltage, hvis der fx er tale om en familieaktivitet.

Særlige målgrupper

Der er stor efterspørgsel på aktiviteter til de yngste børn og begrænset efterspørgsel hos de ældste i målgruppen. I prioriteringen af ansøgninger og tilskud lægges der vægt på, at der er mangfoldighed i det samlede sommerferietilbud, både hvad gælder alder, geografi og aktivitetstyper. Aktiviteter for de yngste målgrupper vil blive prioriteret forud for andre.

Instruktører

Der skal være mindst en instruktør, voksen eller træner, som er fyldt 18 år til stede.

Børneattester

Foreninger er ansvarlige for at indhente børneattester på alle instruktører til sommerferieaktiviteterne.

Bemærk, at Helsingør Kommune kun skal have en erklæring om, at foreningen overholder loven om børneattester. Udfyld erklæring om at I indhenter børneattest

Hvis foreningen allerede har indsendt en erklæring til Helsingør Kommune i 2024, skal I ikke gøre det igen.

Selve børneattesterne indhentes hos politiet og er til foreningens eget brug. 

Mødetid og periode

Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i skolernes sommerferie og fordele sig på hverdage og weekender i perioden.

Lokaler

Foreninger og institutioner er selv ansvarlige for faciliteter og booking via bookingportalen.

Hvis du har spørgsmål til lokalebookingen, er du velkommen til at kontakte Idræt og Anlæg på tlf. 49 28 39 75.

Vær opmærksom på, at nogle skoler og idrætsfaciliteter renoveres i sommerperioden.

Hvis du er i tvivl om, hvor der er egnede lokaler, er du velkommen til at kontakte børnekulturkonsulent Ida Wettendorff på tlf. 49 28 36 94.

Deltagerbetaling

Deltagelse skal som udgangspunkt være gratis eller have en mindre deltagerbetaling.

Sommerferiekatalog

Aktiviteterne samles i Sommerferiekataloget, der kun udkommer digitalt. Kataloget formidles via Aula og flyers til elever i 0.-6. klasse på alle skoler i Helsingør Kommune efter den 1. juni 2024.

Kommunikation

Bemærk, at foreninger og kulturinstitutioner selv er ansvarlige for at linke til Sommerferiekataloget på deres egen hjemmeside og/eller Facebook. Foreningens/kulturinstitutionens hjemmeside/facebook vil fremgå af sommerferiekataloget.

Tilmelding for deltagerne

Det er op til den enkelte arrangør, om der skal være forhåndstilmelding, eller om deltagerne skal møde op på dagen. Vi anbefaler forhåndstilmelding. Tilmelding skal ske direkte til arrangøren. Alle henvendelser skal bekræftes af arrangøren hurtigst muligt, så deltagerne ved om tilmeldingen er gået igennem, og om de har fået en plads. Overvej om I ønsker at modtage tilmeldinger via telefon, sms og/eller mail.

Der må tidligst tages imod tilmeldinger fra den 1. juni 2024. Dette er for at sikre, at alle børn og unge har mulighed for at orientere sig i Sommerferiekataloget, før der åbnes for tilmeldinger.

Sommerferien løber i 2024 fra lørdag den 29. juni til og med søndag den 12. august. SFO'er og klubber holder lukket i ugerne 29, 30, 31.

Kørsel

Ved kørsel i privat bil skal der indhentes skriftlig accept fra forældre.

Vandaktiviteter

Der skal prioriteres ekstra høj sikkerhed ved vandaktiviteter. Foreninger og institutioner skal indhente skriftlig accept fra forældre, hvis børnene skal færdes i eller på vandet.

Fotografering/video

Det er kun tilladt at offentliggøre fotos/video af deltagere ved forudgående skriftligt samtykke fra værge. Ved brug af billeder efter maksimalt 1 år skal samtykket fornys.

Sikkerhed

Deltagere i sommerferieaktiviteter er ikke dækket af kommunens/foreningens forsikringer. Det er en god ide at gøre deltagerne opmærksomme på dette. Det står også i forældreinfo på Sommerferiekataloget.

Folkeoplysning

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk