Hjælp til lokalvarme

Helsingør Kommune ønsker at hjælpe boligejere uden for de kommende fjernvarmeområder yderligere.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget gennemfører en række tiltag for at hjælpe fælles varmeløsninger i gang de steder, hvor der er varmeforbrug nok til, at det giver mening. Det drejer sig om Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård.

Resultaterne af en teknisk screening udført i efteråret 2022 viste, at Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård er områder med et varmeforbrug stort nok til, at en kollektiv varmeløsning giver mening. Begge områder er ikke med i de planlagte fjernvarmeudvidelser 2023-2030. Hjælpetiltagene bliver derfor tilbudt i disse to områder.

Du kan se resultaterne af den tekniske screening af Helsingør Kommune på oversigtskortet over muligheder for varme og læse mere om de forskellige muligheder for varme i Helsingør Kommune: Se oversigtskort og læs om muligheder

Helsingør Kommune vil hjælpe lokalvarme i gang ved at:

  • Udføre interesseundersøgelser for tilslutning til kollektiv varme blandt ejendomsejere i de to områder.
  • Invitere til et borgermøde i hvert område med præsentation af undersøgelsernes resultater samt oplæg og diskussion om et videre forløb.
  • Facilitere rammerne og viden til videre arbejde for at etablere lokalvarme i de to områder.
  • Forhåndsfinansiere tekniske undersøgelser og projektforslag for de to områder.
Luk alle
Åben alle

En arbejdsgruppe af frivillige borgere fra Hellebæk/Ålsgårde er i gang med at undersøge mulighederne for lokalvarme i området. Arbejdsgruppen bliver hjulpet af Helsingør Kommune.

På et møde i maj 2023 besluttede arbejdsgruppen enstemmigt at arbejde videre med E.ONs model for lokalvarme. Forud for beslutningen ligger en diskussion om fordele og ulemper mellem E.ONs model og en AMBA-løsning, hvor ejerskabet og ansvaret er fordelt kollektiv mellem andelshaverne i varmeselskabet. Udslagsgivende blev blandt andet, at en AMBA-model vil kræve mange frivillige kræfter og arbejdstimer i gruppen, samt et større finansielt ansvar og risiko. Derudover var tidsfaktoren en stor del af beslutningen, da man med samarbejdet med E.ON allerede kunne indsende et projektforslag til myndighedsbehandling i sommeren 2023.

Næste skridt er et møde med E.ON, hvor deres projektforslag bliver præsenteret og drøftet med arbejdsgruppen. Herefter bliver projektforslaget indsendt til myndighedsbehandling, forventelig i august 2023.

Er du interesseret i at høre, om din bolig er omfattet af varmeprojektet i Hellebæk Ålsgårde eller interesseret i at komme i kontakt med din lokale borgergruppe, kan du kontakte Klimasekretariatet på klima@helsingor.dk.

En arbejdsgruppe af frivillige borgere fra Kvistgård er i gang med at undersøge mulighederne for lokalvarme i området. Arbejdsgruppen bliver hjulpet af Helsingør Kommune.

En indledende screening har vist, at der er samfundsøkonomi i lokalvarme i Kvistgård, når man sammenligner med udgifter til for eksempel en individuel varmepumpe. Det betyder at der er grundlag for at arbejde videre med ideen om lokalvarme for området.

Arbejdsgruppens arbejde de kommende måneder er todelt. På den ene side er de i gang med at kontakte naboer og erhverv, så gruppen kan få en større lokal opbakning til arbejdet. Jo flere borgere og virksomheder, som er med på ideen om lokalvarme, desto bedre bliver økonomien.

Arbejdsgruppen omfordeler i løbet af sommeren en flyer og laver et facebook-opslag, som skal oplyse naboer i Kvistgård om, at lokalvarme er en mulighed, økonomisk og teknisk. I den forbindelse arbejdes der også på at finde en rådgiver, som kan lave en række beregninger med afsæt i konkrete lokale forhold. Disse beregning skal være med til at bestemme, hvilke teknologier og varmekilde, som skal danne grundlag for lokalvarmen. Dette arbejde forudsætter, at der i Kvistgård bliver stiftet et lokalt AMBA-selskab.
Hvis du bor i Kvistgård eller driver virksomhed i Kvistgård og har særlige kompetencer inden for det tekniske, økonomiske, it eller anlægsområdet, har arbejdsgruppen brug for flere kræfter til at drive arbejdet og tage de rigtige beslutninger.

På den anden side undersøger arbejdsgruppen om det er muligt at finde en professionel operatør, som kan stå for lokalevarmen og hele processen hen mod at kunne tilbyde lokalvarme i Kvistgård. Dette arbejde vil sandsynligvis betyde, at der ikke behøver at blive oprettet et lokalt AMBA-selskab.
Er du interesseret i at høre om arbejdet med lokalvarme i Kvistgård eller interesseret i at blive en del af arbejdet i din lokale borgergruppe, kan du kontakte Klimasekretariatet på klima@helsingor.dk.

Interesseundersøgelserne skal kortlægge, hvor stor interesse der er for lokalt produceret fjernvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård.

Undersøgelserne udarbejdes af Helsingør Kommune og skal afklare interessen for enten borger-drevene projekter om at etablere lokalt produceret fjernvarme i områderne eller for initiativer drevet af private aktører.

Undersøgelserne skal kortlægge, hvor mange ejendomsejere i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård, der er interesserede i at blive tilkoblet lokalt produceret fjernvarme, og hvor de interesserede borgeres ejendomme ligger.

Undersøgelserne vil også forsøge at afdække, hvem der er interesseret i at hjælpe med til at få et projekt om lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård startet op.

Undersøgelserne er uforpligtigende. Det vil sige, at man ikke binder sig til noget, selvom man svarer, at man er interesseret.

Undersøgelserne er ikke anonyme af hensyn til undersøgelsernes formål om at afdække den geografiske interesse i områderne. Al information vil blive behandlet efter gældende regler.

Kontaktinformationer i besvarelserne vil kun blive brugt i forbindelse med lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård.

Besvarelseslink er sendt direkte til de berørte ejendomsejere, både private og erhverv, i de to geografiske områder. Undersøgelserne har svarfrist fredag den 10. marts 2023 kl. 12.00.

Har du ikke modtaget brev, og er du ejendomsejer eller andelshaver i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård, kan du finde link til besvarelsen under fanen ”Lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde” eller ”Lokalvarme i Kvistgård”.

Du kan også kontakte Klimasekretariatet for at høre mere eller for hjælp.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil blive præsenteret til to borgermøder: torsdag d. 23. marts for Hellebæk/Ålsgårde på Hellebæksskolen og onsdag d. 29. marts for Kvistgård på Espergærde Gymnasium.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil også blive tilgængelige på helsingor.dk et par dage efter hvert borgermøde.

At etablere lokalt produceret fjernvarme (lokalvarme) i sit lokalområde er en stor opgave.

Helsingør Kommune vil derfor gerne stå til rådighed med praktisk hjælp og viden for en borgergruppe, som ønsker at tage initiativ til projektet.

Det vil sige, at en borgergruppe kan få hjælp til eksempelvis afholdelse af møder, at finde relevant viden og videnspersoner eller at finde ud af regler og procedurer.

Læs om, hvordan etablering af lokalvarme fungere 

Før varmeproduktionen kan sættes op, og før rørene kan graves i jorden, skal der laves en teknisk undersøgelse af mulighederne med forskellige scenarier. Der skal også laves et officielt projektforslag til godkendelse i Helsingør Kommunes Byråd.

Begge disse ting er komplekse og kræver professionelle fagfolk til at udføre arbejdet. Det koster derfor en del penge, som kan være svære at skaffe for en borgergruppe, som gerne vil tage initiativ til at få lokalvarme i deres område.

Dansk Fjernvarme vurderer, at en teknisk undersøgelse kan koste omkring 100.000-125.000 kr., og at et projektforslag kan koste mellem 75.000-100.000 kr. at få udarbejdet.

For at borgerne i Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård ikke skal bruge den mængde penge og risikere, at lokalvarmen ikke kan lade sig gøre alligevel, har Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttet, at Helsingør Kommune kan forhåndsfinansiere både en teknisk undersøgelse og udfærdigelsen af et projektforslag for hvert af de to områder, hvis der er stor nok interesse for lokalvarme i det geografiske område.

I efteråret 2022 udviklede Helsingør Kommune det digitale værktøj: ”Muligheder for varme i Helsingør Kommune”, som hjælp til borgere og erhvervsvirksomheders beslutning om anden varmeløsning i deres ejendomme.

Værktøjet indeholder tekst-guides og et geografisk kort, som foruden planerne for fjernvarmeudvidelserne også viser hvor i kommunen, der er potentiale for fælles varmeløsninger. Kortet er lavet på baggrund af en indledende teknisk screening.

Se kortet og guides på www.helsingor.dk/varme.

Screeningen viste blandt andet et potentiale for en større, fælles løsning i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård. Da områderne ikke indgår i de nuværende udvidelsesplaner for kollektiv varmeforsyning frem til 2030, kræver løsningen et borgerdrevet initiativ.

For at hjælpe et initiativ i gang, har Helsingør Kommunes politikere besluttet at hjælpe med rammerne for, at initiativet kan komme i gang ved at få gennemført en interesseundersøgelse for områderne, at holde indledende borgermøder samt at forhåndsfinansiere tekniske undersøgelser og projektforslag, hvis der er stor nok interesse i områderne.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.