Beskyttet natur og Natura 2000-områder

Truede arter og naturtyper er beskyttet igennem Natura 2000 og naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelsesloven § 3

Alle søer, moser, enge, strandenge, overdrev og heder er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Udpegede vandløb er også omfattet af beskyttelsen. 

Naturtyperne skal have følgende størrelser for at være omfattet af beskyttelsen:

 • Søer på over 100 m2
 • Moser, enge, strandenge, overdrev og heder, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2.
 • Udpegede vandløb.

Beskyttelsen skal være med til at sikre, at naturtyperne opretholdes. § 3 er en forbudsbestemmelse imod tilstandsændringer. Det betyder, at der ikke må foretages indgreb, eller på anden måde laves ændringer, der kan ændre tilstanden af et § 3-område.

Eksempler på tilstandsændringer:

 • Dræning.
 • Terrænregulering.
 • Opdyrkning.
 • Tilplantning.
 • Byggeri.
 • Master og i nogle tilfælde store rydninger mv.

Helsingør Kommune kan i særlige tilfælde meddele dispensation til et indgreb i et § 3-område, for eksempel hvis det er naturforbedrende naturpleje. 


Du kan sende en ansøgning om dispensation til Center for By, Land og Vand. Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af projektets formål og den praktiske udførelse.
 • Begrundelsen for indgrebet.
 • Kort over området for eksempel et luftfoto.
 • Eventuelt et foto af området og en skitsetegning af indgrebet.
Luk alle
Åben alle

Du kan se, om der er registreret et § 3-område på din ejendom på www.arealinfo.dk eller kommunens webgis. Her kan du også søge feltbesigtigelserne frem og se hvilke planter, der vokser i dit § 3-område.

Registreringerne er vejledende. Du kan derfor godt have et § 3-område på din ejendom, som ikke er registreret på hjemmesiderne. Det er altid de konkrete fysiske forhold, der gælder. Er du i tvivl om, hvorvidt der er § 3-områder på din ejendom eller ej, kan du kontakte Team Natur og Vand i Helsingør Kommune. Det er dit ansvar at få forholdet undersøgt, før der foretages tilstandsændringer.

Naturstyrelsen fører selv tilsyn og plejer statens § 3-områder, men Helsingør Kommune er stadig myndighed for eksempel vedrørende dispensationer.

Områderne er udpeget af EU og skal være med til at sikre den biologiske mangfoldighed i hele EU. Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Dertil skal habitatdirektivets bilag IV sikre at levevilkårene for en række plante- og dyrearter ikke forringes. Det betyder, at alle projekter skal vurderes i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV arter.

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Naturstyrelsen udarbejder Natura 2000-planen, der indeholder målsætninger og indsatser mod en gunstig bevaringsstatus, og Helsingør Kommune udarbejder de tilhørende handleplaner.

Læs de seneste handleplaner for Natura 2000-områderne i Helsingør Kommune:

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov, Natura 2000 område nr. 130.

Gurre Sø, Natura 2000 område nr. 131.

Rusland, Natura 2000 område nr. 132 (Også i Gribskov Kommune).

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, Natura 2000 område nr. 133 (også i Gribskov, Hillerød og Fredensborg kommuner)

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.