Green Leaf Partnerskabsaftaler

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Helsingør Kommune har indgået et samarbejde om, at lave en forundersøgelse af et område mellem Nyrup Hegn og Krogenberg Hegn og omkringliggende arealer. Området har i forvejen eksisterende naturværdier og et stort potentiale til at udvikle mere natur og positive klima-effekter.

Målet er ved en teknisk forundersøgelse og gennem dialog med lodsejere, at undersøge mulighederne for at gennemføre et større naturforvaltningsprojekt, som kan omfatte genopretning af tørvemoser og Nyrup Sø. En mulig efterfølgende realisering er ikke med i projektet, men parterne forpligter sig dog til efterfølgende at arbejde for at realisere projektet, så vidt muligt.

Økonomi og organisering

De to parter, udarbejder i fællesskab en kravspecifikation til forundersøgelsen og der indhentes tilbud på et samlet projekt, for dermed at optimere omkostninger. Hver part har afsat 190.000 kr., så der samlet set er 380.000 kr. til gennemførelse af projektet. Kommunens andel kommer fra årets Green Leaf-pulje.

Nationalparkens midler skal fortrinsvist dække omkostninger forbundet med arealerne inde i den eksisterende nationalpark og kommunens midler en undersøgelse af muligheden for genopretningen af Nyrup Sø. Foruden de afsatte midler, afsætter begge parter tid til udvikling og styring af projektet.

Tidsplan

Projektet blev igangsat i december 2023 og forventes afsluttet ultimo 2024/primo 2025.

Samlet overblik forpligtigelserne i forbindelse med Kulturpartnerskaberne i forbindelse med Green Leaf prisen 2024.

Partnerskabet har fokus på at reducere klimaaftryk, inspirere publikum og at dele viden og erfaring med kolleger i et fagligt netværk.

De deltagende kulturinstitutioner har forpligtiget sig til

Som en del af Green Leaf partnerskabet skal kulturinstitutionerne udarbejde en bæredygtighedspolitik og klimahandlingsplan for driften af deres kulturinstitution. Partnerne tilbydes derfor et gratis faciliteret forløb med Bæredygtig Kulturliv NU med viden og støtte til at skabe en bæredygtighedspolitik og klimahandlingsplan. 

Dette arbejde bliver understøttet og fulgt op på i et netværk på tværs af institutionerne med fokus på sparring, bæredygtige arrangementer og kommunikation. Hvis en institution allerede har en politik og en plan, og ikke ønsker at deltage i den faglige session, hvor det udarbejdes, forventes denne i stedet at dele deres erfaring mv. med resten af netværket eksempelvis i form af et oplæg.

Der vil være særligt fokus på at skabe events og begivenheder, der kan sætte fokus på klimadagsordenen og motivere publikum til bæredygtig adfærdsændring. Som en del af Green Leaf partnerskabet skal kulturinstitutionerne derfor bidrage med at sætte ekstra fokus på formidling af klima og bæredygtighed i jeres kulturprogram for 2024 og gerne fremadrettet.

De deltagende institutioner er:

  • Hamletscenen
  • Helsingør Teater
  • Øresundsakvariet
  • M/S Museet for Søfart
  • Danmarks Tekniske Museum
  • Helsingør Musikskole
  • Museerne Helsingør - Helsingør Bymuseum
  • Helsingør Kommunes Biblioteker

Helsingør Sejlklub, Helsingør Havn og Helsingør Kommune ønsker med partnerskabet at accelerere anvendelsen af biocidfri bundmaling i Helsingør Lystbådehavn.

Partnerskabet har aftalt en rollefordeling for accelerering af anvendelsen af biocidfri bundmaling samt sætte fokus på bæredygtighed i forbindelse med sejlklubbens arrangementer som beskrevet nedenfor:

Helsingør Sejlklub

Helsingør Sejlklub har som bestyrelsen arrangeret informationsaften for klubbens medlemmer i januar 2024 om alternativer til biocidbundmaling. Klubstyrelsen har besluttet, at de selv vil gå forrest i konvertering til biocidfrie bundmaling både i forhold til klubbens både og bestyrelsens egne private både. For at understøtte mulighederne for at overgå til de biocidfrie bundmalinger vil klubben søge fondsmidler til etablering af et stort telt til brug for medlemmernes rensning af både samt påføring af ny bundmaling – teltet vil udvide kapaciteten, da det vil være mindre vejrafhængigt og samtidig give muligheder for en bedre håndtering af miljøfarlige stoffer i forbindelse med slibning af bådene. Sammen med Helsingør Havn planlægges gennemført en mærkning af både i foråret 2024, der har været på land over vinteren ift. hvilke både, der meget let vil kunne konvertering til ny bundmaling.

Samtidig har sejlklubben sat et mål om at blive en miljøcertificeret sejlklub under Dansk Sejlunion. Et af de første skridt på vejen vil være at gennemføre et maritimt genbrugsmarked i forbindelse med Sjælland Rundt 2024.

Helsingør Havn

Havnen vil kommunikere til alle havnens bådejere omkring valg af biocidfri bundmaling og havnens faciliteter i nyhedsbrevet. Havnen vil stille areal til rådighed for opsætning af sejlklubbens telt. Havnen bidrager med oversigts foto og den fysiske gennemgang af bådene på land i foråret 2024.

Klimasekretariatet

Klimasekretariatet vil bidrage med oplysende og lettilgængelig kommunikations materiale til bådejerne i forbindelse med efterårets optagning af både og mulighederne for at vælge biocidfri bundmaling.

Samtidig vil Klimasekretariatet understøtte det praktiske arbejdet med et maritimt genbrugsmarked i 2024.

Indsatserne bliver formidlet national og internationalt i Green Leaf sammenhæng.

Region Hovedstaden og Helsingør Kommune ønsker med partnerskabet, at styrke og accelerere den grønne omstilling.

Helsingør Kommune har status som europæisk miljøambassadør i 2024. Med partnerskabsaftalen ønsker Helsingør Kommunen og Region Hovedstaden gensidigt, at understøtte og udnytte mulighederne for at tiltrække internationale aktiviteter og begivenheder i 2024, hvor der vil være mulighed for at dele regionale og kommunale erfaringer med at drive den grønne omstilling.

Samtidig sættes der særligt fokus på tre specifikke faglige samarbejder i 2024:

  1. Energifællesskaber – Region Hovedstaden understøtter via projektet ”Lokal Fælles Varmeløsning” Helsingør Kommunes indsats i Kvistgård, hvor en lokalt etableret borgergruppe afsøger mulighederne for at etablere lokalvarme. Det kan være meget komplekst for en borgergruppe at manøvrere i forhold til tekniske muligheder og gældende lovgivning. Projektet hjælper kommunen og borgerne med viden ved at stille et rejsehold og en step-by-step guide til rådighed. Projektet giver samtidig viden på tværs af de forskellige cases med henblik på at kunne inspirere til øvrige områder i kommunen til at etablere fælles varmeløsninger. Projektsamarbejdet løber frem til marts 2025.
  2. Cirkulær Økonomi – Region Hovedstaden deltager i EU-projektet ”Circular beyond waste”, der har fokus på at bidrage til at accelerere den cirkulære omstilling ved at øge forebyggelsen af affald samt sikre, at flere produkter og materialer genbruges og genanvendes. Helsingør Kommune arbejder systematisk med cirkulær økonomi med afsæt i ”Plan for Cirkulær Økonomi”, der blev politisk godkendt i 2023. Helsingør Kommune kan således bidrage aktivt med erfaring og input i forbindelse med delprojektet ” værdien af cirkulære indsatser”, hvor regionen skal udvikle et nyt værktøj, som har til formål at give handlemuligheder i forhold til arbejdet med cirkulære økonomi, og hvordan cirkulære indsatser kan være med til at nedbringe forbrugsbaseret udledninger. Værktøjet er til bred anvendelse i landets kommuner.
  3. Grøn dele mobilitet (shared mobility) – Region Hovedstaden ledende deltager i EU-projektet GEMINI, hvor der etableres delemobilitet i Rudersdal Kommune. Der kommer op mod 200 delekøretøjer, primært el-cykler og el-løbehjul, men også omkring 30 delebiler med fast stamplads og bybiler uden fast plads. Helsingborg Kommune er følgepartner i projektet og derfor er det nærliggende at inddrage Helsingør Kommune i forbindelse med den skaleringsplan, som også ligger i projektet. I 2. halvår 2024 vil Region Hovedstaden og Helsingør Kommune sammen afse muligheder for at inddrage Helsingør Kommune med afsæt i de koncepter, der er udviklet i GEMINI-projektet.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk