Udviklingspuljen til nye aktiviteter på folkeoplysningsområdet

Har du en ide til en ny aktivitet eller forening, og har du brug for støtte til at udvikle den, så er Udviklingspuljen måske interessant for dig.

Der kan søges tilskud til nye eller nyskabende aktiviteter. Folkeoplysningslovens §6, stk. 3 åbner for, at der skal etableres en kommunal pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for lovens område. Idræts- og Fritidsudvalget har uddelegeret opgaven med at administrere puljen til Idræts- og Fritidsforum, Helsingør Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Luk alle
Åben alle

Alle, der brænder for en god idé og har mod på at tage et initiativ og omsætte ideen til handling. Det vil sige:

 • Foreninger.
 • Aftenskoler.
 • Klubber.
 • Selvorganiserede grupper.
 • Enkeltpersoner.

Puljen kan søges til udvikling af nye projekter, initiativer og ideer med folkeoplysende formål der sikrer, at den enkelte deltager, er i stand til at leve et aktivt liv i et moderne samfund.

Det kan være projekter der:

 • Indtænker fællesskaber, der giver borgerne mulighed for at deltage i dét, de brænder for og er gode til.
 • Samarbejder mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner.
 • Især gavner unge, som ikke tiltrækkes af øvrige foreningstilbud, herunder også etniske minoriteter.
 • Har indsatser og aktiviteter rettet mod inklusion af socialt udsatte børn og unge.
 • Har indsatser, der har fokus på integration, sundhed eller boligsociale forhold.
 • Inddrager og tiltrækker nye målgrupper i aktiviteterne.
 • Har aktiviteter for grupper med særlige behov.
 • Nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse.
 • Bygger på en klimavenlig tankegang.
 • Har til formål at tiltrække frivillige.
 • Har til hensigt at bygge bro og løse udfordringer.
 • Foreningsudviklingsprojekter.

Projekterne skal være åbne for alle og have et folkeoplysende sigte. Projekterne skal som udgangspunkt foregå i, og henvende sig til borgere i Helsingør Kommune. Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Helsingør Kommune ser gerne at projekterne, efter tilskuddet er opbrugt, kan fortsætte ved egenfinansiering.

Idræts- og Fritidsforum kan reservere puljen, eller en del af puljen, til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Forummet kan selv være initiativtager.

Der ydes ikke tilskud til (listen er ikke fuldstændig):

 • Samarbejder mellem skole og foreningslovet i forbindelse med aktiviteter i løbet af skoledagen. Her kan foreningerne med fordel indgå i Åben Skole samarbejdet.
 • Markedsføring af arrangementer.
 • Aktiviteter eller initiativer med et kommercielt formål. Eventuelt overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.
 • Underholdningsture og rejser.
 • Foreningers og aftenskolers almindelige driftsudgifter.
 • Forplejning til arrangementer, som udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer.
 • Aktiviteter og projekter der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Aktiviteter og projekter der hører under anden lovgivning.

Ansøgningen skal indeholde information om:

 • Hvad der søges penge til, formål og indhold i projektet.
 • Hvor mange penge der søges om.
 • Hvor stor en egenfinansiering der er.
 • Om der er søgt støtte fra anden side.
 • Eventuelle samarbejdspartnere.
 • Projektets varighed, tidsplan.
 • Hvem projektet er målrettet til.
 • Hvor mange forventede deltagere der er.
 • Hvori det nye og nyskabende består. 
 • Oplysninger om projektets videre forløb/drift efter tilskudsmidler er opbrugte.
 • Budget, herunder oplysning om eventuel brugerbetaling skal vedlægges.
 • Andet I måtte finde relevant.

Ansøgere der modtager tilskud, skal efterfølgende sende en kort evaluering samt et regnskab for projektet når dette er afsluttet. Tilskud udbetales til foreningens/initiativtagers cvr. nr./cpr.nr. Sørg derfor for at cvr. nr./cpr. nr. er tilknyttet en NemKonto.

Evt. overskydende midler, skal tilbagebetales til Helsingør Kommune. Idræts- og Fritidsforum kan desuden bede om at projektets initiativtager kommer og laver en mundlig redegørelse til et kommende Idræts- og Fritidsforum møde.

Ansøgninger behandles på Idræts- og Fritidsforums møder fire gange om året. Ansøgninger til udviklingspuljen, skal for at kunne blive behandlet i møderne være modtaget senest:

 • Mandag den 1. marts.
 • Torsdag den 1. juni.
 • Onsdag den 1. september.
 • Onsdag den 1. december.

Ansøgning fremsendes til folkeoplysning@helsingor.dk mrk. "Udviklingspuljen". Ansøger kan forvente at få svar på sin ansøgning efter førstkommende møde i Idræts- og Fritidsforum.

OBS: Der gives ikke tilskud til allerede afholdte projekter. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen er blevet behandlet på Idræts- og Fritidsforums møde, inden projektet er afholdt.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt