Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere i Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Puljen er åben i perioden 25. januar til 24. februar 2023 kl. 12.00. Der skal forventes en behandlingstid på én til to måneder efter, puljen lukker.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, pengene skal bruges til.
 • Det skal være tydeligt, hvilket formål jeres aktiviteter har og hvilken forskel, I ønsker at gøre med den aktivitet, I søger til.
 • Husk at tjekke om, at jeres CVR-nummer har tilknyttet en NemKonto. Det er et krav for at kunne udbetale tilskud til jeres forening.
Luk alle
Åben alle

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Målet med det frivillige sociale arbejde er at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Formålet med denne pulje er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

I denne pulje prioriterer vi følgende målgrupper:

 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper.
 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer.
 • Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme.
 • Misbrugere, både nuværende og tidligere misbrugere.
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende.
 • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret.
 • Mennesker i krise.
 • Pårørende til målgruppen.

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats.

Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og en NemKonto, der er tilknyttet til dette CVR-nummer.

Der kan søges midler til aktiviteter:

 • Der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes vision 
 • Hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Hvor foreninger samarbejder.
 • Der er forankrede i Helsingør Kommune.

Vi har udvalgt følgende poster, der ikke ydes støtte til:

 • Endagsudflugter, som ikke er en del af en større indsats.
 • Udgifter, hvor det ikke er tydeligt forklaret, hvad midlerne går til.
 • Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger.
 • Gaver fx julehjælp, blomster mv.
 • Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring.
 • Løn eller anden form for aflønning, hvis det ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse.
 • Aktiviteter med et primært politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Ansøgningerne vurderes efter i hvilken grad formålet og indholdet i ansøgningen lever op til følgende kriterier:

 • At indsatsen supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes vision.
 • At den frivillige indsats spiller en betydelig rolle i forhold til afholdelse af aktiviteten.
 • At aktiviteten falder ind under puljens formål: at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.
 • At aktiviteten fremmer positive sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk.
 • At aktiviteten har en lokal forankring.
 • At aktiviteten foregår i en fælles indsats i samarbejde mellem flere fx foreninger, lokalsamfund, Frivilligcentret eller kommunale institutioner.

Budgettet for aktiviteten vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier:

 • At aktiviteten er til gavn for et betydeligt antal borgere i kommunen og at tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere.
 • At ansøgere også søger andre finansieringskilder end § 18 puljen fx gennem - sponsorater, andre puljer og fonde og medlemsbidrag.

Vurdering af ansøgningerne sker i samarbejde med et §18 vurderingsudvalg, der består af:

 • To repræsentanter fra Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune.
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
 • To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

Hvis alle midler ikke fordeles ved denne ansøgningsrunde, kan der løbende søges midler resten af året.

Alle foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. marts året efter, indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Indsendelse af regnskabet, er en forudsætning for, at foreningen kan få midler fra §18 puljen året efter. 

For indsende regnskabet til os, skal du bruge den digitale løsning.

Beretning og regnskabsskema - §18-puljen

I januar afholdes et informationsmøde om puljen med mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes i samarbejde med Frivilligcentret.

Derudover kan man kontakte frivilligkonsulenten, hvis der er spørgsmål i forbindelse med at udfylde ansøgningen på frivillig@helsingor.dk

Oversigt over de foreninger der fik tildelt §18-midler:

 • Brugerrådet Børnenes Hus/Frivilligcenter Helsingør: 20.000 kr.
 • Dansk Blindesamfund Nordsjælland: 9.000 kr.
 • Dansk Handicap Forbund: 25.000 kr.
 • Det Grå Guld: 8.000 kr.
 • Espergærde Centerforening: 75.000 kr.
 • Faglige Seniorer: 15.000 kr.
 • Familiecenter Kluboliven: 30.000 kr.
 • FDF Helsingør 1. kreds: 10.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fonds lokalkomite for Helsingør: 10.000 kr.
 • Foreningen for Fyrskib XVII: 10.000 kr.
 • Frelsens Hær, Tirsdagstræf: 16.000 kr.
 • Frelsens Hær, Familieværksted: 15.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Motionsnetværket: 7.500 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Frivillige hjerter og værksteder: 13.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Fælles familiespisning i Børnenes Hus: 30.000 kr.
 • Headspace Helsingør: 18.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 18.000 kr.
 • Helsingør Hjerteforening: 8.000 kr.
 • Helsingør Lokalnyt Radio: 20.000 kr.
 • Helsingør Lænken: 25.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 20.000 kr.
 • Hjerneskadeforeningen lokalafdeling i Helsingør: 26.000 kr.
 • Hjerteforeningen Helsingør: 8.000 kr.
 • Hornbækhaves Venner: 18.000 kr.
 • Kirkens Korshær varmestue og bofællesskab: 10.000 kr.
 • Kvindeforum/Frivilligcenter Helsingør: 4.000 kr.
 • Kvisten: 7.000 kr.
 • Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling: 25.000 kr.
 • Montebellos Venneforening: 10.000 kr.
 • Mødrehjælpen Lokalforening Helsingør: 30.000 kr.
 • Natteravnene i Helsingør: 8.000 kr.
 • Nordsjællands Turforening: 13.500 kr.
 • Scleroseforeningen, Nordsjælland-Øst: 10.000 kr.
 • Red Barnet Fredensborg-Helsingør: 20.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør, Ferielejr: 18.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør, Frivillige Familievenner: 15.000 kr.
 • Snoezelhuset i Helsingør: 63.000 kr.
 • Turkontoret: 10.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kors Helsingør Lokalafdeling: 10.000 kr.
 • Vapnagaard Fædregruppe: 15.000 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør lokalafdeling: 187.000 kr.

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler:

 • Afdeling 9 / Grydemosegård Syd, Boligselskabet Nordkysten.
 • Bornholms Hjemstavnsforening for Helsingør og Omegn.
 • Børns Vilkår.
 • Center for Digital Pædagogik.
 • Diabetesforeningens lokalafdeling Helsingør.
 • Haveforeningen Trelhest.
 • Klimahave3000.
 • Klub Liv og Motion.
 • Kulturklubben i Grønnehave.
 • LEV Helsingør.
 • Maritimt værksted Hal 16.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland.
 • Polio- og UlykkesPatientForeningen - Helsingør.
 • Seniorklubben 3F Nordøstsjælland.
 • Snekkersten Husflid.
 • Stafet for Livet Helsingør.
 • Veteranskibsklubben S/S Bjørn.

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Telefon: 25 31 29 38
Mail: frivillig@helsingor.dk