Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere i Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Puljen kan ikke længere søges men åbner igen i 2024.

Luk alle
Åben alle

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Målet med det frivillige sociale arbejde er at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Formålet med denne pulje er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

I denne pulje prioriterer vi følgende målgrupper:

 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper.
 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer.
 • Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme.
 • Misbrugere, både nuværende og tidligere misbrugere.
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende.
 • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret.
 • Mennesker i krise.
 • Pårørende til målgruppen.

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats.

Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og en NemKonto, der er tilknyttet til dette CVR-nummer.

Der kan søges midler til aktiviteter:

 • Der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes vision 
 • Hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Hvor foreninger samarbejder.
 • Der er forankrede i Helsingør Kommune.

Vi har udvalgt følgende poster, der ikke ydes støtte til:

 • Endagsudflugter, som ikke er en del af en større indsats.
 • Udgifter, hvor det ikke er tydeligt forklaret, hvad midlerne går til.
 • Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger.
 • Gaver fx julehjælp, blomster mv.
 • Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring.
 • Løn eller anden form for aflønning, hvis det ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse.
 • Aktiviteter med et primært politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Ansøgningerne vurderes efter i hvilken grad formålet og indholdet i ansøgningen lever op til følgende kriterier:

 • At indsatsen supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes vision.
 • At den frivillige indsats spiller en betydelig rolle i forhold til afholdelse af aktiviteten.
 • At aktiviteten falder ind under puljens formål: at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.
 • At aktiviteten fremmer positive sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk.
 • At aktiviteten har en lokal forankring.
 • At aktiviteten foregår i en fælles indsats i samarbejde mellem flere fx foreninger, lokalsamfund, Frivilligcentret eller kommunale institutioner.

Budgettet for aktiviteten vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier:

 • At aktiviteten er til gavn for et betydeligt antal borgere i kommunen og at tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere.
 • At ansøgere også søger andre finansieringskilder end § 18 puljen fx gennem - sponsorater, andre puljer og fonde og medlemsbidrag.

Vurdering af ansøgningerne sker i samarbejde med et §18 vurderingsudvalg, der består af:

 • To repræsentanter fra Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune.
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
 • To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

Hvis alle midler ikke fordeles ved denne ansøgningsrunde, kan der løbende søges midler resten af året.

Alle foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. marts året efter, indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Indsendelse af regnskabet, er en forudsætning for, at foreningen kan få midler fra §18 puljen året efter. 

For indsende regnskabet til os, skal du bruge den digitale løsning.

Beretning og regnskabsskema - §18-puljen

I januar afholdes et informationsmøde om puljen med mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes i samarbejde med Frivilligcentret.

Derudover kan man kontakte frivilligkonsulenten, hvis der er spørgsmål i forbindelse med at udfylde ansøgningen på frivillig@helsingor.dk

Oversigt over foreninger der fik tildelt §18-midler:

 • Boligselskabet Nordkysten, afdeling 8 og 9: 10.000 kr.
 • Brugerrådet Børnenes Hus / Frivilligcentret: 28.000 kr.
 • Center for Digital Pædagogik: 10.000 kr.
 • Diabetesforeningen Helsingør: 15.000 kr.
 • Døveforeningen af 1866: 10.000 kr.
 • Epilepsiforeningen Kreds Nordsjælland: 4.000 kr.
 • Familieværksted: 10.000 kr.
 • Foreningen for fyrskib XVll: 10.000 kr.
 • Foreningen Jordforbindelsen: 30.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fonds lokalkomite i Helsingør: 10.000 kr.
 • Frelsens Hær: 20.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør - Frivillige Hjerter: 16.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør – Motionsnetværket: 10.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør - Fælles familiespisning: 30.000 kr.
 • Frivillignet for Flygtninge – Helsingør: 20.000 kr.
 • Haveforeningen Trelhest: 4.500 kr.
 • Headspace Helsingør: 15.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 20.000 kr.
 • Helsingør Handicap Svømning: 10.000 kr.
 • Helsingør Hjerteforening: 10.000 kr.
 • Helsingør Parkinson  Cafe/Parkinsonforeningen/Nordsjællandskredsen: 11.000 kr.
 • Helsingør Lænken: 15.000 kr.
 • Hjerneskadeforeningen i Helsingør: 41.000 kr.
 • Hjerteforeningen Helsingør: 10.000 kr.
 • Kvindeforum/Frivilligcenter Helsingør: 5.000 kr.
 • Kvisten: 10.500 kr.
 • Landsforeningen Spor - Lokalafdeling Helsingør: 10.500 kr.
 • LEV Helsingør: 5.000 kr.
 • Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling: 30.000 kr.
 • Læseforeningen: 20.000 kr.
 • Montebello venneforening: 10.000 kr.
 • Mødrehjælpen Helsingør Lokalforening: 27.090 kr.
 • Nordsjælland Turforening: 5.000 kr.
 • Scleroseforeningen Nordsjælland-Øst: 20.000 kr.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Polio- og UlykkesPatientForeningen i Nordsjælland/Helsingør: 10.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør – Ferielejr: 25.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør - Frivillige Familievenner: 15.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør - Krisecenter Røntofte/Qnet: 10.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør - Ensomme, men sammen: 5.000 kr.
 • Sind Helsingør Lokalforening: 19.200 kr.
 • Snekkersten IF, Fodbold: 30.000 kr.
 • Snoezelhuset i Helsingør: 67.700 kr.
 • Stubben Kirkens Korshær: 18.000 kr.
 • Torsdags klubben Kvistgård: 5.000 kr.
 • Turkontoret: 5.000 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør (Helsingør): 197.600 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør (Espergærde): 109.200 kr.

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Mail: frivillig@helsingor.dk