Principper for Kulturpuljen

Helsingør Kommune, Kultur- og Turismeudvalget, har under rammen ”Særlige Kulturelle Opgaver” afsat en pulje på 105.000 kr. i 2023.

Luk alle
Åben alle

At understøtte initiativer til kulturaktiviteter og kulturarrangementer, der jf. Byrådets Vision 2030 er med til at markere Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Kulturpuljen støtter mindre projekter, hvor en forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Helsingør Kommune.

Ved behandling af ansøgninger lægger udvalget bl.a. vægt på:

 • Aktiviteten knytter an til Helsingør Kommunes vision 2030.
 • Aktiviteten knytter an til Helsingør Kommunes kulturpolitik (ultimo 2022).
 • At arrangement er åbent for offentligheden.
 • Kulturel nytænkning og nye initiativer.
 • Tværgående samarbejder med fx institutioner, frivillige og/eller øvrige relevante aktører.
 • Aktiviteter, hvor der er medfinansiering/egenfinansiering.
 • At aktiviteten som udgangspunkt ikke er til kommercielle formål.
 • At der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan
  gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag.

Der kan ydes støtte i form af et tilskud eller underskudsdækning op til et fast beløb.

Helsingør Kommunes Kulturpulje støtter ikke:

 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed. Herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser af fx bøger og musik.
 • Sportsarrangementer eller studierejser.
 • Aktiviteter af politisk karakter eller aktiviteter som har karakter af gudsdyrkelse som for eksempel gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft.

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, klubber, kommunale institutioner og virksomheder mv., som arbejder med kunst og kultur. Arrangøren kan for eksempel være et teater, spillested, museum, orkester, folkeoplysende forening mv.

Der søges gennem kommunens digitale ansøgningssystem med NemID login.

Alle oplysninger behandles fortroligt jævnfør gældende regler på området.
Kultur- og Turismeudvalgets pulje kan søges hele året.

Deadline for ansøgninger er ca. 4-6 uger før udvalgsmødet.

Ansøgning og eventuelle bilag fremlægges som et åbent dagsordenspunkt. Det vil sige som offentligt dokument.

Synliggørelse af støtten

Det er et krav, at tilskudsmodtager synliggør, at projektet har fået støtte fra Helsingør Kommune. Det kan fx ske gennem omtale i pressemeddelelser, i publikationer, på hjemmeside osv.

Hent kommunens logo

Regnskab

Senest tre måneder efter projektets slutdato skal tilskudsmodtager indsende et
underskrevet projektregnskab og en kort evalueringsrapport af projektet.

Rapporten skal beskrive og vurdere projektets gennemførelse. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål og hovedaktiviteter samt det godkendte budget.

Hvis tilskudsmodtager ikke overholder dette eller de øvrige vilkår, kan Helsingør Kommune kræve, at tilskuddet betales tilbage.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk