Team Danmark Elitekommune

Helsingør Kommune og Team Danmark arbejder aktivt for at udvikle talenter, der vil have niveau til at kunne begå sig på de danske ungdomslandshold.

Helsingør Kommune er en af Team Danmarks 24 Elitekommuner. Vi samarbejder om idrætstalenterne, så de får bedst mulige rammer i talentudviklingsmiljøer. Der er attraktive uddannelsestilbud, hvor der er plads til to ugentlige skemalagte træningstilbud om morgenen. De talentfulde unge idrætsudøvere skal kunne udvikle sig både fagligt og sportsligt. Der arbejdes aktivt på at udvikle talenter, som kan begå sig på ungdomslandsholdsniveau og ikke mindst på den lange bane som senioratleter. I Helsingør finder du:

 • Attraktive talentudviklingsmiljøer.
 • Mulighed for at kombinere skole- og elitesport.
 • Sportsligt set-up omkring idrætstalenterne.
 • Talentudviklingsmiljøer der kan skabe udøvere til ungdoms- og seniorlandsholdsniveau.

Vi arbejder særligt sammen med klubberne inden for:

 • Atletik.
 • Tennis.
 • Svømning.
 • Fodbold.
 • Håndbold.
 • Golf.
 • Sejllads. 

Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi udgør tilsammen Helsingør Talent og Elite, som tilbyder unge talentfulde idrætsudøvere et koordineret skole- og træningstilbud fra 7. klasse op til endt ungdomsuddannelse. Idrætslinjen er for talentfulde idrætsudøver fra 7.-9. klasse, mens Helsingør Eliteidræts Akademi er for samme målgruppe og for elever i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne.

Læs mere om Helsingør Talent og Elite

Samarbejdet har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Helsingør Kommunes byråd. Det er kommunens Eliteidrætsråd i samarbejde med Helsingør Talent & Elite, der varetager opgaven med at sikre de bedst mulige rammer for talent- og elitearbejdet. Kommunen udpeger derudover en fuldtids elitekoordinator, som er Team Danmarks kontaktperson i det daglige samarbejde. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinatornetværk og deltager i de regelmæssige netværksaktiviteter.

Helsingør Kommune afsætter i 2022 kr. 3.931.000, i 2023 kr. 4.07.00, i 2024 kr. 4.128.00 og i 2025 kr. 4.233.000 til talent- og elitearbejdet.
Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatoren. Team Danmark kan bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser i kommunerne, der kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner i de prioriterede sportsgrene samt generere ny viden og indsigt, der kan udvikle talent- og elitearbejdet i Danmark.

Forudsætningerne for at blive prioriteret sportsgren/miljø i samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune er:

 • Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt plan og det relevante specialforbund kan godkende miljøet, som et centralt  talentudviklingsmiljø.
 • Det prioriterede miljø kan og vil i samarbejde med relevante parter arbejde for at udvikle et talentudviklingsmiljø, der tager højde for den enkelte atlets sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og dermed bidrager til et forsvarligt talentarbejde i Danmark.
 • Det prioriterede miljøs lokale trænere, der varetager morgentræning og klubtræning, er uddannet svarende til DIFs niveau-2 træneruddannelse eller har på anden vis erfaringer, der sikrer høj faglig kvalitet i morgentræningstilbuddet. Team Danmark anbefaler, at der laves en
  kompetenceudviklingsplan for de respektive trænere.

Helsingør Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle følgende Team Danmark støttede sportsgrene:

 • Håndbold ved Helsingør Håndbold
 • Svømning ved Helsingør Svømmeklub
 • Fodbold ved FC Helsingør Talent
 • Atletik ved Helsingør Atletik
 • Tennis ved Helsingør Tennis Klub og Espergærde Tennis Klub
 • Golf ved Helsingør Golf Club
 • Sejlsport ved Snekkersten Skotterup Sejlklub i samarbejde med 6 sejlklubber

Helsingør Kommune gennemfører i perioden 2022-2025 de aftalte udviklingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene. Disse planer er gennemgået i et møde mellem Team Danmark og Helsingør Kommune i maj 2021. Er der allerede indgået en licensaftale, kraftcenteraftale,
partnerskabsaftale eller lignende mellem forbundet og klubben skal der ikke udarbejdes en særskilt udviklingsplan, men der skal fortsat sikres en koordinering mellem klub, kommune og specialforbund.

Helsingør Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante interessenter, at der i de prioriterede sportsgrene arbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” samt Team Danmarks etiske grundlag.

Helsingør kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante interessenter, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede sportsgrene og herunder, at der sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med specialforbundene.

Helsingør Kommune sikrer, at der etableres en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskole til videregående uddannelser, der tilbyder talentfulde atleter fleksible uddannelsesmuligheder og adgang til morgentræning.

Dette indebærer:

 • at Helsingør kommuner implementerer Team Danmarks Koncept for Talentklasser på Skolerne i Snekkersten – Skolen ved Rønnebær Allé.
 • at Helsingør kommune i samarbejde med Team Danmark koordinerer og arbejder for, at Helsingørs ungdoms- og videregående uddannelser tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleternes sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Det handler om Espergærde Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Erhvervsskolen UNord, VUC, Ungdomsskolens 10. klasse m.fl.

Team Danmark bistår med rådgivning i forbindelse med udviklingen af en sammenhængende uddannelsesstruktur for de lokale talenter.

Helsingør Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, forening, klubber og andre relevante interessenter, at der med afsæt i konkrete kompetenceudviklingsplaner og vidensdelingsaktiviteter sker en løbende kompetenceudvikling af følgende målgrupper:

 • Helsingør Talent & Elites instruktørgruppe på 30 personer opdateres 4 gange årligt med den seneste viden inden for talentudvikling i overensstemmelse med de initiativer Team Danmark og sætter i gang.
 • Der arbejdes med at sikre klubmiljøerne udvikling i overensstemmelse med ATK 2.0 og værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.
 • Alle 250 udøvere i Helsingør Talent & Elite modtager tilsvarende sportslig uddannelse igennem de 6 år i systemet.

Helsingør Kommune tilbyder i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene relevant ekspertbistand. Elitekoordinatoren har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i service-modellen lever op til Team Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter lever op til Team Danmarks anbefalinger til kvalifikationskrav. Team Danmark bistår med rådgivning og sparring i forbindelse med udformningen af kommunens model for ekspertbistand.

Helsingør Kommune vil i aftaleperioden have særligt fokus på følgende udviklingsprojekter Med inspiration i Team Danmarks studietur til Island i 2017 arbejder Helsingør Kommune fortsat med elementer herfra. Det handler bl.a. om en professionalisering af klubberne. Derfor har Eliteidrætsudvalget i samarbejde med Helsingør Talent & Elite udarbejdet en model for lønnede klubkoordinatorer, der skal udvikle klubberne. Der blev i 2020 ansat klubkoordinatorer i sejlsport,
håndbold, fodbold og svømning. Målet er, at alle 7 prioriterede idrætter har en klubkoordinator, hvor Helsingør Kommune betaler en del af lønnen og klubben betaler resten. Målet er at sikre en langsigtet stabil klub med styr på organisering og langsigtet talentarbejde.

Helsingør Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter af høj kvalitet for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter principperne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept.

I aftaleperioden arbejdes der for at styrke følgende faciliteter:

 • Tennis med et ketcher-center
 • Svømning med en tilbygning til den eksisterende svømmehal
 • Fodbold med fortsat udbygning med kunstgræsbaner

Team Danmarks logo kan anvendes i forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt tilfælde specifikt aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt.

Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Helsingør Kommune, hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Ultimo 2025 igangsætter Helsingør Kommune en evaluering af samarbejdsaftalen, som skal danne grundlag for en eventuel genforhandling af samarbejdsaftalen.

Parterne kan, hvis de bliver bekendt med sager, der strider mod Team Danmarks Etiske Kodeks og Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling, gå i dialog med henblik på at få løst den konkrete udfordring.

Partnerne kan i yderste konsekvens opsige det gensidige samarbejde, hvis dette af en af partnerne ikke opfattes at leve op til at understøtte forventningen om at understøtte et samfundsmæssigt forsvarligt talent- og elitearbejde.

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2022 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 2025.

Tiltrådt 28. september 2021

Lars Krarup, bestyrelsesformand Team Danmark
Benedikte Kiær, borgmester Helsingør Kommune
Peter Fabrin, direktør Team Danmark
Stine Johansen, kommunaldirektør Helsingør Kommune

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt