Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Helsingør Kommune. Ejendomsskat omfatter grundskyld og dækningsafgift.

Ejendomsskattebilletten udsendes i begyndelsen af december. Ejendomsskatten opkræves i to rater med forfald den 1. januar og 1. juli. Indbetalingskort udsendes i december og juni.

Følgende promiller opkræves i Helsingør Kommune for 2023:

  • Grundskyld 28,5 promille.
  • Landbrug 7,2 promille.
  • Dækningsafgift af erhvervsejendomme 5,70 promille.
  • Dækningsafgift  - Grundværdi offentlige ejendomme 14,250 promille.
Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune udsender ejendomsskattebilletten hvert år i slutningen af november/starten af december.

Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalingsservice, sender vi indbetalingskort til henholdsvis 1. og 2. rate. Indbetalingskort udsendes i slutningen af december og juni.
Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt Betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - Derfor ingen indbetalingskort".

Er betalingen ikke tilmeldt Betalingsservice, men ønsker du dette, skal du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut. Oplysningerne til brug for tilmelding til Betalingsservice finder du på indbetalingskortene. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betalingen sker rettidigt, også selvom du ikke har modtaget betalingsinformation.

Har du spørgsmål, eller er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Opkrævningen på tlf. 49 28 16 16. 

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler. Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.
Betales ejendomsskatten ikke efter rykkeren, vil Helsingør Kommunes pantefogeder foretage udlæg i din ejendom for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til betaling af gebyrer og evt. advokatomkostninger. Hvis du ikke betaler renter og gebyr sammen med ejendomsskatten, vil de blive overført til næste rate.

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.
  • Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.
    Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Hvis der er sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Dækningsafgift

For visse erhvervsejendomme opkræves der en dækningsafgift, der beregnes af den del af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr. Ifølge lov om kommunal ejendomsskat § 23 A er kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed omfattet. For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

Ud over grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr, kan der også opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og renter på ejendomsskattelån, på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Helsingør Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Byrådet skal sørge for at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Helsingør Kommune har lavet en aftale med skorstensfejermester Martin Nielsen, om lovpligtigt udførsel af skorstensfejerarbejde. Helsingør Kommune opkræver betaling for den lovpligtige skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af skorstensfejeren.
Du kan frit vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt området. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.
Vælger du en anden skorstensfejermester, skal arbejdet kunne dokumenteres fx ved forevisning af en kopi af din regning. Du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.

Link til Skorstensfejerbekendtgørelse

Har du spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.
Skorstensfejermester Martin Nielsen
Tlf.: 49 29 89 88
E-mail: kontor@skorstensfejerhelsingor.dk

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Helsingør Kommune opkræver ikke forbrugsafgifter. Du skal derfor kontakte det forsyningsselskab, du har indgået aftale med om forbrugsafgifter.

Kontakt Forsyning Helsingør

 

Ejendomsskattebilletten bliver som udgangspunkt leveret i den digitale postkasse, medmindre du er fritaget for at modtage digital post.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en digital postkasse eller en almindelig postkasse, udsendes der altid kun én original ejendomsskattebillet. Øvrige ejere, modtager som udgangspunkt en kopi af ejendomsskattebilletten.

Hvis der er administrator på ejendommen, bliver den originale ejendomsskattebillet sendt til administratoren. Ejerne får en kopi af ejendomsskattebilletten.
Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage Digital Post fra det offentlige.

Læs om Digital Post

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet.

Ejendomsskattebillet og indbetalingskort bliver automatisk sendt til ny ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom. Det vil sige, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Center for Økonomi og Ejendomme - Opkrævningen

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 16 16
Send Digital Post