Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om visse tvister. Det kan være uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Helsingør Kommune kan bruge Huslejenævnet.

  • Lejer eller udlejer, kan indbringe sagen.
  • Indbringelse af en sag eller anmodning om forhåndsgodkendelse skal ske skriftligt.
  • Udlejer kan indbringe sager om en lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen.

En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening kan anmode om forhåndsgodkendelse af den leje, som lovligt vil kunne opkræves for boligen. Det er en forudsætning, at du som ejer ikke på ansøgningstidspunktet ejer andre udlejede ejerboliger.

Luk alle
Åben alle

Gebyret for indbringelse af en sag til Huslejenævnet er 319 kr.

Gebyret skal indbetales på reg. nr. 9035 konto nr. 4573614432 med angivelse af adressen på lejemålet.

En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening kan, inden der træffes beslutning om at udleje, få forhåndsgodkendt størrelsen af den leje, der lovligt kan opkræves.

Denne adgang til forhåndsgodkendelse gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

Gebyret for en forhåndsgodkendelse er 533 kr.

Hvis en udlejer ønsker at foretage en gennemgribende forbedring af et lejemål, er det en forudsætning, at Huslejenævnet besigtiger lejemålet, før forbedringerne igangsættes. Huslejenævnet skal konstatere, om lejemålet har en stand på besigtigelsestidspunktet, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Det koster et beløb på 4.068 kr. pr. lejemål, som Huslejenævnet skal besigtige med henblik på at vurdere, om lejemålet kan gennemgribende forbedres.

Udlejer skal betale et beløb på 6.102 kr. til Huslejenævnet, når lejer får fuldt ud medhold i nævnet.

Nævnet består af en formand, som er jurist, samt af to andre medlemmer, der begge er kendt med huslejeforhold. Nævnet træffer afgørelse efter at have hørt sagens parter og evt. besigtiget boligen eller ejendommen.

Afgørelsen kan indbringes for Boligretten.

Nævnet behandler bl.a. sager om:

  • Lejestørrelser.
  • Lejeforhøjelser.
  • Vedligeholdelsesmangler.
  • Fraflytninger.
  • Forbedringsarbejder.
  • Forbrugsregnskaber.

Huslejenævnet har for 2022 fastsat normtallet for administration til 3.150 kr. pr. lejemål.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk